القائمة الرئيسية

الصفحات

BISS Keys Latest updated keys November 2020
BISS Keys Latest updated keys November 2020

16°E 12643 V 27500 HD
DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK
ID: SRTV Feed HD
CW: 33 70 AC 4F 1D 59 A3 19
02.11.2020
--------------------------

16E 10721 H 30000 - 4:2:0
MPEG2 SD
ID: HNL SD
Croatian First Football League
CW: 28 35 FA 57 56 9C 29 1B
01.11.2020
--------------------------

Telkom 4 - 108'e
3949 V 4333, 3/4 (Beam - SE Asia)
DVB-S /MPEG-2
Sid : 0001

RAJAWALI TV (RTV)
CW: 47 4C 1A AD 32 6F 21 C2
31.10.2020
--------------------------

Channel: MBC MASR
Eutelsat 21B @ 21.6° East
11564 V 3334 5/6
MPEG 4 - 4:2:0 - HDTV
ID: FEED HD MBC - SID:0001
VPID:0064-hex - PMT:1B59
CW:
CE DA 30 D8 10 20 BC EC
30.10.2020
--------------------------

Telkom 4 - 108° E
3880 H 3200, 5/6 (Beam - SE Asia)
DVB-S2 /8PSK /MPEG-4 /HD
CNN Indonesia
Sid: 0001
CW:
3D AC CD B6 AD AA BD 14
28.10.2020
--------------------------

Eutelsat 3C @ 3.1°E
12737 H 15055 (new frequency)
Digea Greece Channels
F 0C1C0C26 00 1111113311111133
Alpha TV (3.0°E)
------
F 0C1C0C26 01 1111113311111133
Alpha TV (3.0°E)
------
F 0CE40CCE 00 1111113311111133
ANT 1 (3.0°E)
------
F 0CE40CCE 01 1111113311111133
ANT 1 (3.0°E)
------
F 0E740E7E 00 1111113311111133
Makedonia TV (3.0°E)
------
F 0E740E7E 01 1111113311111133
Makedonia TV (3.0°E)
------
F 0E100E1A 00 1111113311111133
Mega TV (3.0°E)
------
F 0E100E1A 01 1111113311111133
Mega TV (3.0°E)
------
F 0C800C8A 00 1111113311111133
SKAI (3.0°E)
------
F 0C800C8A 01 1111113311111133
SKAI (3.0°E)
------
F 0DAC0DB6 00 1111113311111133
STAR (3.0°E)
------
F 0DAC0DB6 01 1111113311111133
STAR (3.0°E)
------
F 0D480D52 00 1 1111113311111133
OPEN (3.0°E)
------
F 0D480D52 01 1111113311111133
OPEN (3.0°E)
------
26.10.2020
--------------------------

Turksat 3A/4A ( 42.0°E )
10963 V 14163
DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK
SPOR -> 11 EF F2 F2 D6 77 59 A6
SDT-A -> E7 70 1D 74 A4 38 0C E8
MUZIK -> 62 45 6E 15 6F C1 76 A6
24.10.2020
--------------------------

Eutelsat 10A 10.0E
Fréq: 3899 -| Horizontal |- 3749
MPEG 4 - 4:2:0 - HDTV
ID: Signal-6
CW: 09 48 43 94 F2 67 54 AD
23.10.2020
--------------------------

EUTELSAT 3B (3.1E)
12737,876 H NEW SR: 15054,988
- Mod: QPSK
- FEC: 3/4
- Std: DVB-S2
Digea Greece
Alpha TV
ANT 1
Open Beyond
Mega Channel
CCcam & Newcamd (constant.dw):
2600:000000:0384:1B5E:1FFF::
11 11 11 33
11 11 11 33
11 11 11 33
11 11 11 33
Mgcamd (softcam.key):
F 03841FFF 00 1111113311111133
F 03841FFF 01 1111113311111133
Oscam
Oscam ymod
NCam & Wicardd (softcam.key):
F 0384079E 00 1111113311111133
F 0384079E 01 1111113311111133
23.10.2020
--------------------------

Eutelsat 3B
Rascom QAF 1R 3.1E
Fréq: 3728 -| Vertical |- 26660
MPEG 4 - 4:2:0 - HDTV
ID: CAF-1 PCO
CW: FD CB 23 EB 10 FA C4 CE
23.10.2020
--------------------------

21.6E - 11559 V 5000 5/6
SID: 0001 & 0002
MBC TEST 1 & 2
CW: 12 AB 34 F1 CD 56 EF 12
21.10.2020
--------------------------

Eutelsat 3C (3.1°E)
FREQ 3726 -| R |- 26666
MPEG 2 - 4:2:0 - SDTV
ID: CAF PCO IP 71-1
Occa AFRICA
CW: DC FA 18 EE 10 FC A8 B4
18.10.2020
--------------------------

Intelsat 19 - 166'e
4146 V 8400 , 3/5 (Beam - West hemi)
DVB-S2 /8PSK /MPEG-4 /HD
Sid : 00C8
TVNZ
CW : FA 15 E2 F1 16 2A 65 A5
17.10.2020
--------------------------

IRIB Channels
Badr-4/5/6/7 @ 26° East
Es'hail-1 @ 25.5° East
Es’hail-2 @ 25.8° East
---------------------
11881 H
DVB-S2/8PSK
MPEG-4
HEVC 27500 5/6

F 00671FFF 00
1111113311111133 ;IRIB TV3 (26.0°E)
F 00671FFF 01
1111113311111133 ;IRIB TV3 (26.0°E)
F 007D1FFF 00
1111113311111133 ;IRIB TV 3 HD (26.0°E)
F 007D1FFF 01
1111113311111133 ;IRIB TV 3 HD (26.0°E)
F 00751FFF 00
1111113311111133 ;IRIB Varzesh (26.0°E)
F 00751FFF 01
1111113311111133 ;IRIB Varzesh (26.0°E)
---------
11900 V
DVB-S/MPEG-2 27500 3/4
F 012F1FFF 00
1111113311111133 ;IRIB TV3 (26.0°E)
F 012F1FFF 01
1111113311111133 ;IRIB TV3 (26.0°E)
---------
Intelsat 39 @ 62° East
11555 V
DVB-S2/8PSK
MPEG-4 30000 3/4

F 00671FFF 00
1111113311111133 ;IRIB TV3 (62.0°E)
F 00671FFF 01
1111113311111133 ;IRIB TV3 (62.0°E)
F 007D1FFF 00
1111113311111133 ;IRIB TV 3 HD (62.0°E)
F 007D1FFF 01
1111113311111133 ;IRIB TV 3 HD (62.0°E)
F 00751FFF 00
1111113311111133 ;IRIB Varzesh (62.0°E)
F 00751FFF 01
1111113311111133 ;IRIB Varzesh (62.0°E)
12.10.2020
--------------------------

Telkom 4 - 108'e
3949 V 4333, 3/4 (Beam - SE Asia)
DVB-S /MPEG-2
Sid : 0001

RAJAWALI TV (RTV)
CW: 1A 51 4F BA 22 7E 12 B2
04.10.2020
--------------------------

46°E 11095 H 30000
DVB-S2/8PSK H265/HEVC
UA Fashion
CW: 12 34 56 9C 65 43 21 C9
20.08.2020
--------------------------

21.6E 11520 H 2220 - 4.2.0
IRAN PRESS
CW:
EF EE ED CA FF FE FD FA
15.09.2020
--------------------------

16E 12732 H 2929
ID: unnamed
SERBIAN REALITY SHOW
ZADRUGA
CW: AC A9 5B B0 AC A0 60 AC
06.09.2020
--------------------------

Intelsat 805, 55°W
3915 H 3300 3/4 DVB-S QPSK MPEG2
TeleAmazonas
Biss: 20 A1 7D 3E 09 C1 45 0F
04.09.2020
--------------------------

Turksat 3A/4A 42°E
10963 V 14163
(Prev 12640V/12648V & 12645V)
TRT September key
CW: 09 00 00 09 09 20 20 49
01.09.2020
--------------------------

Turksat 3A/4A ( 42.0°E )
10963 V 14163
DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK
TRT Müzik
CW: 1F F6 43 58 96 1C F8 AA
01.09.2020
--------------------------

NSS-12 57E
10973-H-11700
SID:0008
Football-HD
BISS: 12 34 00 46 AB CD 00 78
29.08.2020
--------------------------

30.5E 10998 V 2000 - HD 4:2:0
ID: Gazzoul
CW: 44 44 44 CC 88 88 88 98
13.08.2020
--------------------------

SES 4 (22.0°W)
Fréq: 11162 - H - 14366
MPEG 4 - 4:2:0 - HDTV
ID: NHL 1-4
CW: 07 07 20 2E CC 07 08 DB
28.07.2020
--------------------------

3.1E 11685 H 1502 - 4:2:0
Id: Service-1
Al Masar Al Oula TV
CW: 14 72 58 DE 36 9A BC 8C
27.07.2020
--------------------------

Eutelsat 3B 3.1° E
11687 H SR.1504 FEC 3/4
DVB-S2/8PSK MPEG-2
Al Masar Al Oula TV
CW: 14 72 58 DE 36 9A BC 8C
26.07.2020
--------------------------

AsiaSat 5 at 100.5°E
4147 H 8PSK/BISS SR 7500 FEC 2/3
ID: Max Mauy Thai
CW: 20 20 AB EB 12 EE AD AD
26.07.2020
--------------------------

Eutelsat 10A ( 10.0°E )
3896 L 3750
DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK
ID: Signal-1
Event: FA Cup
Manchester United - Chelsea
CW: 32 21 DF 32 AB E1 52 DE
19.07.2020
--------------------------

10804 H Back with two new feeds/keys
16.0°E 10804 H 29950 4:2:0
Id: SS_Service1
(Sid:0884 Vpid:0885 Pmtpid:0884)
Albania - Superliga
CW: 35 51 47 CD 12 38 98 E2
------
Id: SS_Service2
(Sid:08a2 Vpid:08a3 Pmtpid:08a2)
Albania - Superliga
CW: 35 51 47 CD 24 18 71 AD
18.07.2020
--------------------------

Eutelsat 10A ( 10.0°E )
3901 L 3750
DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK
ID: Signal-6
CW: C7 21 DF C7 43 EE AB DC
16.07.2020
--------------------------

EUTELSAT 10A (10°E)
Fréq: 3900- L - 3750
Fréq: 3896- L - 3750
MPEG 4 - 4:2:0 - HDTV
ID: Signal-6
CW: DF EE C7 94 21 AB 43 0F
09.07.2020
--------------------------

Eutelsat 10A ( 10.0°E )
11346 H 27500
MPEG 4 - 4:2:0 - HDTV
ID: AFP1 EU
Event: European Parliament Meeting
OLD CW: 48 60 04 AC 2E 83 8D 3E
06.07.2020
--------------------------

EUTELSAT 10A (10°E)
Fréq: 3900- L - 3750
MPEG 4 - 4:2:0 - HDTV
ID: Signal-6
Espanyol Barcelona - CD Leganés
Osasuna - Getafe CF
CW: F9 6E F8 5F CE B6 E0 64
05.07.2020
--------------------------

Eutelsat 16A (16.0°E)
Fréq: 10721 - H -30000
MPEG 2 - 4:2:0 - SDTV
ID: HNL SD
Croatian First Football League
CW:
BC 55 AD BE 79 EE 37 9E
04.07.2020
--------------------------

EUTELSAT 10A (10°E)
Fréq: 3900- L - 3750
MPEG 4 - 4:2:0 - HDTV
ID: Signal-6 - CD Alavés - Granada CF
LATER Real Betis - Villarreal CF
CW: D2 16 73 5B 1F A2 D1 92
01.07.2020
--------------------------

Hellas Sat3/4 39.0°E 10730 H 30000
dvbs2/8psk 5/6
HEVC
OPAP
PMT PID 271 (0x010f)
Program 101 Virtual Games1
PMT PID 272 (0x0110)
Program 102 Virtual Games2
PMT PID 273 (0x0111)
Program 103 Powerspin
PMT PID 274 (0x0112)
Program 104 Racing Channel
PMT PID 275 (0x0113)
Program 105 LiveSports Channel
PMT PID 276 (0x0114)
Program 106 Live Show
CW: 25 2C 2A 7B 4A 52 49 E5

21.6E 11520 H 2220 - 4.2.0
IRAN PRESS
CW: 11 11 11 33 AA AA AA FE
29.06.2020
--------------------------

Eutelsat 10A ( 10.0°E )
3887 L 3750
DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK
ID: Signal-5
Event: FA Cup backup feed
----------------
3892 L 3750
DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK
ID: Signal-2
Event: FA Cup,
Newcastle United - Manchester City
CW: AA B8 4C AE 5E E2 68 A8
28.06.2020
--------------------------

EUTELSAT 10A (10°E)
Fréq: 3900- L - 3750
Fréq: 3896- L - 3750
MPEG 4 - 4:2:0 - HDTV
ID: Signal-6
1B 0B BB C2 C1 87 06 C8
CW: D2 16 70 58 22 FA 31 4D
26.06.2020
--------------------------

16°E 12643 V 27500 HD
DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK
ID: SRTV Feed HD
CW: E3 AC 9B 2A D1 29 4E 48
NOTE:
Possibly later after event end back again to
OLD CW: 00 00 00 00 00 00 00 00
25.06.2020
--------------------------

EUTELSAT 10A (10°E)
Fréq: 3891 - L - 3750
MPEG 4 - 4:2:0 - HDTV
ID: Signal-2

60 67 CB C0 54 58 BC 3E
CW: C1 B3 BD 31 23 AC BA 89
19.06.2020
--------------------------

10.0E 12568 H 15000 HD
ID: WWE Europe /PSSI GLOBAL SERVICES/
CW: 54 2C 1A 9A D2 54 13 39
15.06.2020
--------------------------

21.6E 11520 H 2220 - 4.2.0
IRAN PRESS
CW: AB AB AB 01 CD CD CD 67
12.06.2020
--------------------------

Eutelsat 7A/B ( 7.0°E )
11188 V 2666
DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK
Libya Al-Ahrar TV
ID: TEST-1
OLD CW: 27 19 90 D0 15 03 20 38
05.06.2020
--------------------------

30.5E 11000 V 1599 - 4.2.0
ID:Gazzoul
CW:44 77 44 FF 77 44 77 32
04.06.2020
--------------------------

21.6E - 11526 H 2219 - 4.2.0
IFILM
ID: TANDBERG
CW: 11 11 11 33 11 11 11 33
CW: 12 34 56 9C 78 91 23 2C
CW: 3F A0 4B 2A 3F 01 B2 F2
CW: 97 C0 31 88 05 73 2F A7
01.06.2020
--------------------------


10.0°EAST
11113 V 2500 DVB-S2 8PSK
ID: "Al Araby"
ARAB News Feed
Comment: ARAB TV BROADCASTING
CW: 20 18 20 58 17 20 16 4D
27.05.2020
--------------------------

30.5E
- Name: ERITV_TEST (Net 1)
- Freq: 12731,985
- Pol: Vertical
- SR: 2590,055
- Mod: QPSK
- FEC: 3/4
- Std: DVB-S
OLD CW: 21 CD 07 F5 11 68 01 7A
24.05.2020
--------------------------

46°E 11095 H 30000
DVB-S2/8PSK
Fashion tv_ua
CW: 12 34 56 9C 65 43 21 C9
23.05.2020
--------------------------

Turksat 3A/4A ( 42.0°E )
12422 H 30000
DVB-S - 4:2:0 - QPSK
ID: PK SPORTS HD
CW: 88 E8 45 B5 43 7D EA AA
22.05.2020
--------------------------

30W 11347 H 20858 FEC 3/4 New Transponder
30W 11342 H 30000 FEC 3/4
DVB-S2/8PSK
F 0CE51FFF 00 71FD58C6E72F93A9
ABERTIS 2301
F 0CE51FFF 01 71FD58C6E72F93A9
ABERTIS 2301
F 0CE61FFF 00 71FD58C6E72F93A9
ABERTIS 2302
F 0CE61FFF 01 71FD58C6E72F93A9
ABERTIS 2302
F 0CE71FFF 00 71FD58C6E72F93A9
ABERTIS 2303
F 0CE71FFF 01 71FD58C6E72F93A9
ABERTIS 2303
F 0CE81FFF 00 71FD58C6E72F93A9
ABERTIS 2304
F 0CE81FFF 01 71FD58C6E72F93A9
ABERTIS 2304
F 0CE91FFF 00 71FD58C6E72F93A9
ABERTIS 2305
F 0CE91FFF 01 71FD58C6E72F93A9
ABERTIS 2305
F 0CEA1FFF 00 71FD58C6E72F93A9
ABERTIS 2306
F 0CEA1FFF 01 71FD58C6E72F93A9
ABERTIS 2306
F 0CEB1FFF 00 71FD58C6E72F93A9
ABERTIS 2307
F 0CEB1FFF 01 71FD58C6E72F93A9
ABERTIS 2307
TVG TDT-SAT/CYL7/TV3/TV CANARIA/
TPA HD/CANAL EXTREMADURA/A7
Key are working, new Transponder Data
20.05.2020
--------------------------

Yahsat-1A @ 52.5° East
Fréq: 10935 - H - 27500
MPEG 4 - 4:2:0 - HDTV
ID: TV-Varzish
OLD CW: 20 20 AB EB CD 01 03 D1
ID: Football-HD
OLD CW: 12 43 00 55 AB CD 00 78
Note: 22khz ON
16.05.2020
--------------------------


Turksat 3A/4A ( 42.0°E )
TRT TX Feed channels
10963 V 14163
DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK
ID: STD-A
CW: D5 7B 67 B7 78 C5 35 72
..
ID: SPOR
CW: F4 CD EC AD E7 FD 73 57
..
ID: MUZIK
CW: 1F F6 43 58 96 1C F8 AA
06.05.2020
--------------------------

Thaicom 6 @78.5E C-BAND
4080 H 30000
SID :0024
MPEG4 /HD /BISS
25 52 95 0C AB EF 95 2F
90 AC E1 1D 91 56 AB 92
.
Thaicom 6 @78.5E C-BAND
3760 H 30000
SID :02BD
MPEG4 /SD /BISS
32 FF 9E CF A7 11 4A 02
.
Thaicom 8 @78.5E KU-BAND
11050 H 30000
SID :2214
1A 84 52 F0 E0 CA FA A4
.
Thaicom 8 @78.5E KU-BAND
PPTV
11680 H 30000
SID :3020
1A 84 52 F0 E0 CA FA A4
30.04.2020
--------------------------

Hispasat 30W-4/5 ( 30.0°W)
(American beam)
12105 V 4200
DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK
ID: Canal 7 SDE - DE NUESTRA AMERICA
(Argentina)
CW: 54 38 54 E0 21 33 33 87
02.04.2020
--------------------------

24.8° W 12231 H 15910
ID: Programe National HD

CW: 11 00 00 11 00 00 00 00
01.04.2020
--------------------------

YAHSAT-1 @52°E
TP:11977 H 27500
SID:0001
- ROTANA HD +
- ROTANA M + HD
- ROTANA AFLAM + HD

Biss: 12 AA 12 CE BB 12 CC 99
29.03.2020
--------------------------

EUTELSAT 10°E
11345 H 27500 3/4
MPEG-4 in the muxx 3 channels
Provider The_Switch_E10A
ID: Sat-Event
CW: 10 10 10 30 10 10 10 30
22.03.2020
--------------------------

Palapa-D (113.9°E)
3786 H 5632
TVONE
CW: 12 34 56 9C 65 43 21 C9
17.03.2020
--------------------------

46°E 11135 Н 27500
DVB-S BISS
Test 1, Test 2 and Test 3
CW: 12 34 56 9C 65 43 21 C9
12.03.2020
--------------------------

Channel: HNL SD Eutelsat 16°E
11345 H 30000 - 3/4
DVB-S / QPSK QPSK [4:2:0]
ID: HNL SD
sid+ecm: : 03FA 1FFF
key:
BC 58 96 AA 3D E1 23 41
08.03.2020
--------------------------

16.0°E 10804 H 29950 - 4:2:0
Albania - Superliga
Id: SS_Service1
(Sid:0884 Vpid:0885 Pmtpid:0884)
CW: 35 51 47 CD 12 38 98 E2
Id: SS_Service2
(Sid:08a2 Vpid:08a3 Pmtpid:08a2)
CW: 35 51 47 CD 24 18 71 AD
08.03.2020
--------------------------


Eutelsat 5 West A (5.0°W)
3727 R 26661
DVB-S - 4:2:0 - QPSK
2 MUX
ID : PCO 70-2 CAF 1
ID : PCO 70-3 CAF 2
ID : PCO 70-4 CAF 3
Occa AFRICA
CAF Confederations Cup , Quarterfinals
Pyramids FC - Zanaco
Horoya - Enyimba
Hassania Agadir - Al Nasr SC Benghazi
RS Berkane - Al-Masry

CW: FA CD 08 CF 03 CA F8 C5
08.03.2020
--------------------------

Asiasat 5 (100.5°E)
3960 H 30000 (MPEG4/HD/$)
SID: 060/03C
sports feed biss
BristolCity v @FulhamFC (KO: 19.30)
CW: 48 26 59 C7 37 DE A3 B8
07.03.2020
--------------------------

EUTELSAT 10A (10°E)
Fréq: 3900- L - 3750
MPEG 4 - 4:2:0 - HDTV
ID: Signal-6

DD 41 F9 CD 77 07 12 79
CW: 43 34 23 9A 14 35 4C 95
06.03.2020
--------------------------

16E 12605 V 7610 - 4:2:0
ID: Service 01
ID: DEFAULT
SRTV
CW: F0 D0 F3 B3 FD 02 03 02
03.03.2020
--------------------------

Astra 4A / SES-5 4.8° E
11.766 H SR.27500 2/3
Unian TV (Test1)
OLD CW: 11 11 11 33 11 11 11 33
20.02.2020
--------------------------

Astra 4
11766 H 27500
MOD : DVB-S2/8PSK
SID : 17ed
1+1 international (Ukraine)
BISS: 1A 2B 3C 81 4D 5E 6F 1A
20.02.2020
--------------------------

EUTELSAT 3B (3.0°E)
12720 H 13960 3/5 [MPEG-4]
Digea Greece
Mega Channel

CCcam & Newcamd (constant.dw):
2600:000000:0384:1B5E:1FFF::
11 11 11 33
11 11 11 33
11 11 11 33
11 11 11 33
Mgcamd (softcam.key):
F 03841FFF 00 1111113311111133
F 03841FFF 01 1111113311111133
Oscam
Oscam ymod
NCam & Wicardd (softcam.key):
F 0384079E 00 1111113311111133
F 0384079E 01 1111113311111133
16.02.2020
--------------------------

Eutelsat 70B @ 70.5° East
12555 V2222 FEC 5/6
MPEG 2 - 4:2:0 SDTV
ID: Media TV (Palestine Today)
CW: 12 34 59 9F 87 61 23 0B
10.02.2020
--------------------------

Intelsat19 166.0°E
4146 V 5632 - 4:2:0
ID: Pasifika TV
CW: 20 16 25 5B 02 AA 22 CE
21.01.2020
--------------------------

Telstar 12 @ 15°W
Fréq: 12609 - H - 7552
MPEG 2 - 4:2:0 - SDTV
ID: ESPN Caribbean (Caribbean 901)
CW: 12 43 95 EA 46 83 AD 76
NoSpaces: 124395EA4683AD76
ID: ESPN Syndication (Syndication 902)
CW: 44 56 85 1F 32 67 BC 55
NoSpaces: 4456851F3267BC55
17.01.2020
--------------------------

Eurobird 9A (9.0°E)
11919.00 V 27500 3/4
SID:002B (in HEX)
Mekha TV (Syria1)
Biss: 01 02 03 06 10 20 30 60
16.01.2020
--------------------------

Yahsat 52.5°E
11785 H 27500
TV VARZISH HD
CW: 20 20 AB EB CD 01 03 D1
14.01.2020
--------------------------

Yahsat1A 52.5E
12169 H 27500
Fox Life HD
CW: 13 57 90 FA AA BB CC 31
13.01.2020
--------------------------

AZERSPACE 2 (45.0°E)
12692 H 6500 2/3
(Coverage africa beam)
SID : 000B
PMT : 0401
ECM : 17CA
Idman Azerbaycan
Ident: 1FFF
34 53 45 CC 34 53 45 CC
HEX Key: 10 01 10 21 10 01 70 81
10.01.2020
--------------------------

AZERSPACE 2 (45.0°E)
12692 H 6500 2/3 (MPEG-4/HD)
(Coverage africa beam)
CBC Sport HD
Ident: 1FFF
HEX Key: 13 13 13 39 13 13 13 39
10.01.2020
--------------------------

Intelsat.19@166.E
3900 H 30000
SID :0003 [3]
DOG TV
Biss: 56 00 78 CE 56 00 76 CC
03.01.2020
--------------------------

Palapa sat D 113°E
3768 H 4000
3763 H 3500
EFL Champions League on TVRI
Biss: 15 A6 20 DB 18 FB 08 1B
03.01.2020
--------------------------

Palapa D at 113.0°E
3835 H 7000
4732 H 12250
Tennis WTA on O Channel
Biss: 67 BD 48 6C 93 AC 64 A3
03.01.2020
--------------------------

SES 4 (22.0°W)
Fréq: 11162 - H - 14366
MPEG 4 - 4:2:0 - HDTV
ID: NHL 1.5
JAN CW: 01 01 20 22 EE 07 08 FD
FEB CW: 02 02 20 24 AA 07 08 B9
MAR CW: 03 03 20 26 BB 07 08 CA
APR CW: 04 04 20 28 CC 07 08 DB
MAY CW: 05 05 20 2A DD 07 08 EC
JUN CW: 06 06 20 2C EE 07 08 FD
02.01.2019
--------------------------

BADR 26E
11270 v 27500
MBC TEST 3
CW: AB 44 34 33 45 22 12 11
MBC TEST 1_2
CW: AB 34 F1 CD 56 EF 12 12
23.12.2019
--------------------------

30W 11678 H 19684 3/4
ABERTIS 440
F D86B1EF5 00000000
19103C655FDC9CD7
23.12.2019
--------------------------

16E 12732 V 2929
ID: Zadruga uplink
SERBIAN REALITY SHOW ZADRUGA
CW: 20 19 09 42 06 AD BF 72
21.12.2019
--------------------------

Hispasat 30W
10770 H 30000 5/6
DVB-S2 8PSK
ID: Feeds HD
51 40 42 4D 4F 1D 25 FA
#[E] PID:0673h
CW: AA 1B B3 78 CC 23 31 20
19.12.2018
--------------------------

21.6E 10919 H 33710
HD 4:2:0
Boomerang HD
Cartoon Network HD
CNN HD
HLN HD
Cartoon Network Hindi
TCM ME HD

CW: 99 99 99 CB 99 99 99 CB
18.12.2019
--------------------------

Belintesat 1, 51,5°E
11350 H 45000, DVB-S2, MPEG-4
SvetloeTV_TEST FULL HD
Key: 7B C1 38 74 F4 2E 3D 5F
13.12.2019
--------------------------

Astra 4A (4.8°E)
New frequency
12437 H 30000 - FEC 3/4
DVB-S - MPEG-2
SID: 1CDE - Vpid: 1CDF
Inter+
F 1EF61C5D 00
1234ACF21234ACF2
F 1EF61C5D 01
1234ACF21234ACF2
Biss: 12 34 AC F2 12 34 AC F2
11.12.2019
--------------------------

Eutelsat 3B - 3.1E
12738 H 13960
Digea Greece
Alpha TV
ANT 1
Open Beyond

CW:11 11 11 33 11 11 11 33
10.12.2019
--------------------------

Eutelsat 5 West A ( 5.0°W)
3727 R 26661
DVB-S - 4:2:0 - QPSK
2 MUX
ID: PCO IP 702 CAF 1
Event: CAF, CA Petróleos Luanda - USM Alger
ID: PCO IP 703 CAF2
Event: CAF, ZESCO United - TP Mazembe
OLD CW: AE 2F 07 E4 12 FA C2 CE
07.12.2019
--------------------------

Eutelsat 5 West A ( 5.0°W)
3727 R 26661
DVB-S - 4:2:0 - QPSK
Event: CAF
PCO 70-3 CAF 2
PCO 70-2 CAF 1
PCO 71-2 CAF 4
PCO 71-3 CAF 5

CW: AD 0F 01 BD 12 FA C0 CC
01.12.2019
--------------------------

Eutelsat 5 West A ( 5.0°W)
3727 R 26661
DVB-S - 4:2:0 - QPSK
CAF
C.D. PRIMEIRO DE AGOSTO - ZESCO UNITED FC

ID: PCO 70-2 CAF 1
CW: AD 2F 30 0C 11 FA C2 CD
30.11.2019
--------------------------

Eutelsat 5 West A ( 5.0°W)[/B]
3727 R 26661
DVB-S - 4:2:0 - QPSK
Event: CAF
ID: PCO 70-2 CAF 1
CW: AD 1F 29 F5 11 FA C1 CC
29.11.2019
--------------------------

Eutelsat 5 West A ( 5.0°W)[/B]
3727 R 26661
DVB-S - 4:2:0 - QPSK
Event: CAF
ID: PCO 70-3 CAF 2 U23
CW: AD 1F 29 F5 11 FA C1 CC
29.11.2019
--------------------------

16°E 11018 H 14400 HD
ID: RMC STORY SAT
CW: AB CD 12 8A 34 EF 56 79
28.11.2019
--------------------------

Yahsat 52 E
11977 H 27500
Rotana M+
Rotana HD
Rotana Aflam+HD
Biss: 12 AA 12 CE BB 12 CC 99
27.11.2019
--------------------------

Eutelsat 7A/7B 7° East
11193 V SR.3675 FEC. 3/4
Simaye Azadi Iran National TV
CW: A1 AD 22 70 BB BB 91 07
27.11.2019
--------------------------

3.1E 11654,694 H 4444,007
Mod: 8PSK - FEC: 3/4
Std: DVB-S2
Name: 2M MENA (2M)
CW: 20 13 02 35 2E AD 03 DE
22.11.2019
--------------------------

3.1E 11654,694 H 4444,007
Mod: 8PSK - FEC: 3/4
Std: DVB-S2
Name: 2M National (2M)
CW: 20 13 02 35 2E AD 01 DC
22.11.2019
--------------------------

Eutelsat 5 West A ( 5.0°W)[/B]
3727 R 26661
DVB-S - 4:2:0 - QPSK
ID: PCO 70-2 CAF 1 U23
Event: CAF
CW: 19 23 CA 06 F1 56 DB 22
22.11.2019
--------------------------

Eutelsat 5 West A ( 5.0°W)[/B]
3727 R 26661
ID: PCO 70-2 CAF 2 U23
Event: CAF
CW: 19 23 CA 06 F1 56 DB 22
22.11.2019
--------------------------

Thaicom 5 @78.5E
PPTV HD
4080 H 30000
SID:0024 [36]
MPEG4 /HD /BISS
Bisskey Permanen Saat Non
Live Sports
2552 950C ABEF 952F
Bisskey Saat Live Sports
90 AC E1 1D 91 56 AB 92
21.11.2019
--------------------------

Channel: SRTV Feed

Frequence: 16°E 11512 V 29950
DVB-S2 / 8PSK MPEG-2 [4:2:0]
sid+ecm: : 00C8 1FFF
key: 3A 44 F8 76 09 F4 A6 A3
19.11.2019
--------------------------
Eutelsat 5 West A ( 5.0°W)
3727 R 26661
DVB-S - 4:2:0 - QPSK
ID: PCO 71-3 CAF 5 ETH vs CIV
Event: CAF, Ethiopia - Ivory Coast
CW: CA F1 54 0F 62 93 AF A4
19.11.2019
--------------------------

Eutelsat 5 West A ( 5.0°W)
3727 R 26661
ID: PCO 70-2 CAF 1 U23 CIV vs GHA
Event: CAF,Ivory Coast U23- Ghana U23
OLD CW: CA F0 45 FF 19 18 11 42
19.11.2019
--------------------------

Eutelsat 5 West A ( 5.0°W)
3727 R 26661
ID: PCO 70-3 CAF 2 U23 EGY vs AFR
Event: CAF, Egypt U23 - South Africa U23
OLD CW: 1D E3 AB AB D0 DE 34 E2
19.11.2019
--------------------------

Eutelsat 5 West A ( 5.0°W)
3727 R 26661
DVB-S - 4:2:0 - QPSK
ID: PCO 70-2 CAF 1 KEN vs TOG
Event: CAF, Kenya - Togo
CW: CA F0 45 FF 19 18 11 42
18.11.2019
--------------------------

Eutelsat 5 West A ( 5.0°W)
3727 R 26661
ID: PCO 70-3 CAF 2 SAO vs GHA
Event: CAF, São Tomé and Príncipe - Ghana
CW: CA F3 8E 4B CC BA EB 71
18.11.2019
--------------------------

Africa Cup of Nations Qual.
Round 2
Rwanda - Cameroon
5W C BAND
3728 H 26666
ID : PCO 70-4CAF 3 RWA vsCAM
CW: AC F8 17 BB 11 CB AD 89
17.11.2019
--------------------------

5W C BAND
3728 H 26666
Africa Africa Cup of Nations Qual.
Round 2
Eswatini - Senegal
ID: PCO 70-2 CAF 1 SWA vs SEN
CW: CA F5 01 C0 CD 20 19 06
17.11.2019
--------------------------

5W C BAND
3728 H 26666
Africa Africa Cup of Nations Qual.
Round 2
Guinea - Namibia
ID: PCO 70-3CAF 2 GUI vs NAM
CW: CA F3 3A F7 BA CD EC 73
17.11.2019
--------------------------

Eutelsat 70B @ 70.5° East
Fréq: 12507 - V - 2250
MPEG 4 - 4:2:0 - HDTV
ID:test (Al-Ayyam TV)
old CW: 15 92 60 07 37 48 AD 2C
16.11.2019
--------------------------

5W C BAND
3728 H 26666
ID : PCO 70-4 CAF 3 ZIM vs BOT
Occa AFRICA
CW : CA F2 44 00 58 BC DE F2
15.11.2019
--------------------------

Thaicom 6 - 78,5°e
4080 H 30000, Auto
(Beam - SE Asia C_band)
DVB-S2 /8PSK /MPEG-4
PPTV HD 36
CW: 25 52 95 0C AB EF 95 2F
15.11.2019
--------------------------

5W C BAND
3728 H 26666
Occa AFRICA
ID : PCO 71-1 CAF6 EGY vs KEN
CW : CA F0 21 DB 14 EF F7 FA
14.11.2019
--------------------------

5W C BAND
3728 H 26666
Occa AFRICA
ID : PCO71-3 CAF 5 DR CON VS GA
CW: CA F1 51 0C 42 AF 93 84
----------------------------
ID : PCO71-2 CAF 4 GANA vs SA
CW: AF 05 CA 7E F1 34 12 37
----------------------------
ID : PCO 70-2 CAF 1EGY vs CAM
CW: 1D E3 AB AB D0 DE 34 E2
-----------------------------
ID : PCO 70-4 CAF 3 MAL vs GUI
CW: CA F9 21 E4 89 14 AA 47
------------------------------
ID: PCO 70-3 CAF 3 MAL vs GHA
CW: 1D E3 AB AB D0 DE 34 E2
14.11.2019
--------------------------

Eutelsat 5 West A @ 5° West
FREQ 3726 -| L |- 26650
MPEG 2 - 4:2:0 - SDTV
ID: CAF 2
CW: CA F2 5D 19 01 21 20 42
13.11.2019
--------------------------

Eutelsat 5 West A @ 5° West
FREQ 3726 -| L |- 26650
MPEG 2 - 4:2:0 - SDTV
ID: CAF 1
CW: CA F3 1D DA 01 20 21 42
13.11.2019
--------------------------

Express-AM44 @ 11° West

Fréq: 10983 - V -12111
MPEG 2 - 4:2:0 - SDTV
ID:TV1
Syria Sports TV
CW: 80 DB E0 3B 84 24 F5 9D
10.11.2019
--------------------------
Eutelsat 5 West A @ 5° West
FREQ 3726 -| L |- 26650
MPEG 2 - 4:2:0 - SDTV
ID: CAF 1
CW: 1D E3 AB AB D0 DE 34 E2
08.11.2019
--------------------------

Arabsat 30.5E
12623 V 4000
Stream Type: 0x02 MPEG-2 Video
Service name: ENCODER-6
Bedaya TV
CW: 12 23 34 69 45 67 89 35
07.11.2019
--------------------------

Hellas Sat 39.0° East
10730 H 30000 5/6
MPEG 4 4:2:0 SDTV
ID: EuroFootball 1, 2 ans 3
EFB1 / Eurofootball Gonki
CW: E8 76 F0 4E 8B A5 11 41
30.10.2019
--------------------------

Hellas Sat 39.0° East
Fréq: 10744 - H - 30000
MPEG 2 - 4:2:0 - SDTV
ID:Test
Еврофутбол (Eurofootball)
OLD CW: E8 76 F0 4E 8B A5 11 41
28.10.2019
--------------------------

Apstar 6 @134.0E
4170 H 3200
SID :0001
MPEG4 /HD /BISS
GEN X SPORT
CW: 55 51 11 B7 00 00 00 00
25.10.2019
--------------------------

Eutelsat 7A/7B 7° East
11193 V 3675 FEC 3/4
Simaye Azadi Iran National TV
CW: A1 AD 22 70 BB BB 91 70
21.10.2019
--------------------------

21.6°E 11494 V 2849
mpeg-2 - SID: 0001
MBC HOTBIRD (MBC1)
CW: 12 AB 34 F1 CD 56 EF 12
14.10.2019
--------------------------

51.5°E 11350 H 45000
DVB-S2/8PSK MPEG-4 BISS
For SoftCam.Key
Channel BTB
F 000A003C 00
1111113311111133
F 000A003C 01
1111113311111133

this key works now

13.10.2019
--------------------------
Turksat 42 E
11564 H 5799 8psk
H.264 4:2:2
TRT (live from TRTWORLD)
CW: 98 51 00 E9 00 98 51 E9
10.10.2019
--------------------------

21.6°E 11485 V 4167 - HD 4:2:0
ID:FEED 2 MBC-MASR HD
CW: 11 11 11 33 11 11 11 33
09.10.2019
--------------------------

4.8°E 12283 V 27500
ID: Test6990
TEST CARD
CW: 65 43 21 C9 65 43 21 C9
09.10.2019
--------------------------

16.0°E 10804 H 29950 - 4:2:0
Id: SS_Service 1
CW: 35 51 47 CD 12 38 98 E2
08.10.2019
--------------------------

16.0°E 10804 H 29950 - 4:2:0
Id: SS_Service 2
CW: 35 51 47 CD 24 18 71 AD
08.10.2019
--------------------------

Paksat 1R at 38.0°E Ku
TP: 12686 H 1300
MPEG.4/SD Biss
SID: 0001
ID:KARACHI
SAMAA
CW: A3 C2 D5 3A F4 C5 EB A4
07.10.2019
--------------------------

EUTELSAT 10A (10°E)
Fréq: 11088 – H – 7500
MPEG 4 – 4:2:0 – HDTV
ID: Telecity Encoder 6
Arsenal TV
B8hxFFh V1
CW: 22 0A 11 3D 0A 11 FA 15
07.10.2019
--------------------------

PAKSAT-1R/38°E
TP: 4053 V 5180
MPEG2 SD
SID: 0002
PTV K LAT
CW: 15 56 22 8D 66 11 09 80
06.10.2019
--------------------------

Eutelsat 16A 16° E
12693 H SR.2222 3/4
DVB-S2/QPSK HEVC
SNAI Quad Race
CW: 2B 3C 1A 81 1A 1A 7E B2
06.10.2019
--------------------------

APSTAR 6 (134.0°E)
4054 H 10400 3/4
(C-Band & MPEG-4/HD)
CBS Package
CTN, CNC, My TV
SID: 0x0001 VPID: 0x0031
F 00011FFF 00 CBF2F0ADA1C9EE58 - CTN
F 00011FFF 01 CBF2F0ADA1C9EE58 - CTN
SID: 0x0002 VPID: 0x0041
F 00021FFF 00 CBFA8D52F2CB8A47 - CNC
F 00021FFF 01 CBFA8D52F2CB8A47 - CNC
SID: 0x0003 VPID: 0x0051
F 00031FFF 00 CBF9D195B0C2FF71 - My TV
F 00031FFF 01 CBF9D195B0C2FF71 - My TV
03.10.2019
--------------------------

AZERSPACE 1 (46.0°E)
11095 H 30000 5/6 (MPEG-4/HD)
Topaz Tazı Yarışı
CCcam & Newcamd (constant.dw):
D 2600:000000:0015:04B9:1FFF::
A9 E7 46 D6 83 58 E5 C0 A9 E7 46 D6 83 58 E5 C0
Mgcamd (softcam.key):
F 00151FFF 00 A9E746D68358E5C0
F 00151FFF 01 A9E746D68358E5C0
Oscam & Oscam ymod & NCam & Wicardd
(softcam.key):
F 001504BA 00 A9E746D68358E5C0
F 001504BA 01 A9E746D68358E5C0
03.10.2019
--------------------------

Eutelsat 7A-7B (7.0E)
Fréq: 11192 -| Vertical |- 3674
MPEG 4 - 4:2:0 - HDTV
ID: No ID
Simaye Azadi Iran National TV 7° E
CW: A1 AD 22 70 BB BB 91 07

NSS-7 @ 22°W
12674H S/R 20255 FEC 3/4
DVB-S/MPEG-2
ID: PROGRAMME NATIONAL
B8hx00h
5F 22 58 18 23 F9 BD DC #[E] PID:0201h
CW: 11 00 00 11 00 00 00 00
25.09.2019
--------------------------

Palapa D at 103.E
04147 V 08800
SID 000B - Mpeg2
AFC U-16 MNCTV
Biss Key :
18 3D D0 25 A9 85 A8 D6
3A CA A4 A8 17 C7 84 62
12 49 D1 2C F8 A7 E4 83
24.09.2019
--------------------------

Palapa D at 113.0°E
4732 H 12550
SCTV Mpeg 4
Biss: 23 A5 67 2F 31 B3 8C 70
24.09.2019
--------------------------

Palapa D at 113.0°E
3835 H 7000
Indosiar Mpeg 2
Biss: 53 DA 67 94 89 5A D7 BA
24.09.2019
--------------------------

Palapa D at 113.0°E
4732 H 12550
Indosiar Mpeg 4
Biss: 53 DA 67 94 89 5A D7 BA
24.09.2019
--------------------------

Palapa D at 113.0°E
3835 H 7000
O Channel Mpeg2
Biss: 67 BD 4 86C 93A C 64 A3
24.09.2019
--------------------------

Palapa D at 113.0°E
4732 H 12250
O Channel Mpeg 4
Biss: 67 BD 4 86C 93A C 64 A3
24.09.2019
--------------------------

Palapa D at 113.0°E
Transponder 1: 3768 H 4000
Transponder 2: 3763 H 3500
TVRI
Biss: 15 A6 20 DB 18 FB 08 1B
24.09.2019
--------------------------

Palapa D at 113.0°E
04387 H 05631
TV One
Biss: 11 11 99 66 22 22 88 CC
24.09.2019
--------------------------

Thaicom 5 (78.5°E)
4080 H 30000 - MPEG4
SID: 2112
TV5 HD1
Biss: 25 52 95 0C AB EF 95 2F
24.09.2019
--------------------------

Thaicom 5 (78.5°E)
3625 H 30000 - MPEG4
SID: 2112
TV5 CHANNEL 5
Biss: 8D C5 A4 F6 22 6A 30 BC
24.09.2019
--------------------------

Thaicom 5 (78.5°E)
2437 H 30000 - MPEG4
SID: 0111
TV5 CHANNEL 5
Biss: 8D C5 A4 F6 22 6A 30 BC
24.09.2019
--------------------------

Intelsat 19 166.0°E
4012 H 7500
Audio PID: 36
Video PID: 33
PCR PID:33
FIJITV
BISS: AB AB 20 76 18 19 79 AA
24.09.2019
--------------------------

Thaicom 6, 78.5 E
4080 H 30000 - MPEG4
AMARIN
Biss: 22 44 66 CC 66 44 22 CC
24.09.2019
--------------------------

Thaicom 6, 78.5 E
3920 H 30000
SID: 0616
AMARIN
Biss: A1 6D 75 83 BC DD 1D B6
24.09.2019
--------------------------

Thaicom 5, 78.5 E
12355 H 30000
SID: 0222
AMARIN
Biss: BD DB 37 CF 66 33 E6 7F
24.09.2019
--------------------------

Yahsat 1 2.5 °E
11823 H 27500
Dubay Sport HD
Biss: 28 35 37 94 91 DD EA 58
24.09.2019
--------------------------

Yahsat-1A (52.5°E)
12015 H 27500
Rah-e-Farda TV
Biss: AB CD EF 67 12 34 56 9C
24.09.2019
--------------------------

Yahsat-1A (52.5°E)
12015 H 27500
Tolo TV HD
Biss: 78 6A F4 D6 32 AB C5 A2
24.09.2019
--------------------------

Yahsat-1A (52.5°E)
12015 H 27500
Echorouk TV
Biss: 27 10 27 5E 10 20 16 46
24.09.2019
--------------------------

Yahsat-1A (52.5°E)
12015 H 27500
Varzish Sport HD
Biss: 12 34 00 00 AB CD 00 00
24.09.2019
--------------------------

Türksat 3A/4A @ 42° East

Fréq: 10963 - V - 14170
MPEG 4 - 4:2:0 - HDTV
ID: STD-A & ID: SPOR
TRT TX Feed
CW: D7 8D 7F E3 75 CB 40 80
21.09.2019
--------------------------
Channel: SRTV Feed

Frequence: 16°E 11512 V 29950
DVB-S2 / 8PSK MPEG-2 [4:2:0]
sid+ecm: : 00C8 1FFF
key: 6E 9B 77 80 04 23 B5 DC
21.09.2019
--------------------------
Apstar 6 @134.0E
4051 H 9626
SID :0002
MPEG2 /SD
CNC
CW: CB FA 8D 52 F2 CB 8A 47
19.09.2019
--------------------------

YahSat 1A (52.5°E)
TP 12015 H 27500
SID.0642
LEMAR TV HD
CW: 31 2D BA 18 74 1F 55 E8
18.09.2019
--------------------------

Yahsat-1A @ 52.5° East

Fréq: 12015 - H - 27500
MPEG 2 - 4:2:0 - SDTV
ID: Arezo TV SID: 0656
CW: A9 F8 E7 16 B1 C2 D3 9A
18.09.2019
--------------------------
Palapa D 3835 H 7000 - MPEG2
SCTV
Malam Ini Liga Champion &
Liga Europa Terbaru 2019
23 A5 67 2F 31 B3 8C 70
5A 55 95 32 A0 C7 AD 60
EF E4 10 5D F2 3B B4 EA
3C E5 F4 9F 1C 23 0C 0A
C7 20 E3 34 21 3B 70 A7
77 E1 86 19 95 6F 03 23
17.09.2019
--------------------------

Palapa D 4131 H 12500 - MPEG4
SCTV
Malam Ini Liga Champion &
Liga Europa Terbaru 2019
23 A5 67 2F 31 B3 8C 70
5A 55 95 32 A0 C7 AD 60
EF E4 10 5D F2 3B B4 EA
3C E5 F4 9F 1C 23 0C 0A
C7 20 E3 34 21 3B 70 A7
77 E1 86 19 95 6F 03 23
17.09.2019
--------------------------

Chinasat 10 (Skynindo)
3560 V 30000 MPEG4
SCTV
Malam Ini Liga Champion &
Liga Europa Terbaru 2019
23 A5 67 2F 31 B3 8C 70
5A 55 95 32 A0 C7 AD 60
EF E4 10 5D F2 3B B4 EA
3C E5 F4 9F 1C 23 0C 0A
C7 20 E3 34 21 3B 70 A7
77 E1 86 19 95 6F 03 23
17.09.2019
--------------------------

Chinasat 11 (Ninmedia)
12560 V 432000 MPEG4
SCTV
Malam Ini Liga Champion &
Liga Europa Terbaru 2019
23 A5 67 2F 31 B3 8C 70
5A 55 95 32 A0 C7 AD 60
EF E4 10 5D F2 3B B4 EA
3C E5 F4 9F 1C 23 0C 0A
C7 20 E3 34 21 3B 70 A7
77 E1 86 19 95 6F 03 23
17.09.2019
--------------------------

Trans 7 3875 H 6000
MPEG2 SD Telkom 4 / Telkom 1 2019
SID-VPID : 1-512
Indonesia Open Hari Ini Terbaru
September 2019
2A 2B F5 4A 53 D3 51 77
73 77 F9 E3 09 CB 4D 11
17.09.2019
--------------------------

Trans 7 3547 H 6000
MPEG2 SD Telkom 3s
SID-VPID : 1-33
Indonesia Open Hari Ini Terbaru
September 2019
2A 2B F5 4A 53 D3 51 77
73 77 F9 E3 09 CB 4D 11
17.09.2019
--------------------------

Trans 7 12560 H 10000
MPEG4 HD Telkom 3s
Paket : Transvision
SID-VPID : 102-206
Indonesia Open Hari Ini Terbaru
September 2019
2A 2B F5 4A 53 D3 51 77
73 77 F9 E3 09 CB 4D 11
17.09.2019
--------------------------

Trans 7
3600 V 31000 (Paket K Vision)
3960 H 30000 (Paket Topas TV)
4140 V 29900 (Paket Matrix Garuda)
MPEG4 HD Palapa D / Palapa C2
Indonesia Open Hari Ini Terbaru
September 2019
2A 2B F5 4A 53 D3 51 77
73 77 F9 E3 09 CB 4D 11
17.09.2019
--------------------------

Trans 7 3560 V 30000
MPEG4 HD Chinasat 10
Paket : Skynindo
Indonesia Open Hari Ini Terbaru
September 2019
2A 2B F5 4A 53 D3 51 77
73 77 F9 E3 09 CB 4D 11
17.09.2019
--------------------------

Trans 7 : 12560 V 43200
MPEG4 HD Chinasat 11
Indonesia Open Hari Ini Terbaru
September 2019
2A 2B F5 4A 53 D3 51 77
73 77 F9 E3 09 CB 4D 11
17.09.2019
--------------------------

Astra 4.8E 11766 H 27500
Test1 (1+1) 20 19 09 42 16 20 19 4F
Test2 (2+2) 20 19 09 42 16 20 19 4F
16.09.2019
--------------------------

Belintersat 51.5°E
Freq: 11350 H 45000 HD
ID: TEST
Info: VTV HD
CW: 40 71 50 01 5A 01 60 BB
11.09.2019
--------------------------

Thaicom 5 at 78.5°East
3480 H 30000
SID 0032
Thairath TV HD
Key: 40 33 70 E3 6E F8 A3 09
11.09.2019
--------------------------

51.5°E 11350 H 45000 3/4

DVB-S2/8PSK
TEST
CW: 11 11 11 33 33 33 33 99
10.09.2019
--------------------------
52E Yahsat
11785 H 27500 - 4.2.0
TV VARZISH - Football-HD
CW: 12 43 00 55 AB CD 00 78
>>> 12 99 00 68 AB CD 00 78
10.09.2019
--------------------------

Paksat 1R at 38.0°E
4135 V 2222
SID 0001
Dunya International
Keys: D2 99 65 D0 56 F4 A1 EB
08.09.2019
--------------------------

G-Sat 18 74E
3777 H 4000
DD Sport
CW: FE FA 04 FC 08 17 BC DB
07.09.2019
--------------------------

3°E 12561 H 2929 HD
ID: Zadruga uplink
SERBIAN REALITY SHOW ZADRUGA
CW: 20 19 09 42 06 AD BF 72
06.09.2019
--------------------------

Paksat 1R at 38.0°E
4054 V 7000
SID 000B, 0011
PTV Sports 2
CW: 30 84 10 F9 47 6B EC CC
06.09.2019
--------------------------

Eutelsat 21B at 21.5°E
11590 V 2856
SID 0001
MBC Masr
Key: FE FA 04 FC 08 17 BC DB
05.09.2019
--------------------------

Asiasat 5 at 100.5°E
Globcast 1
3868 H 7500
SID 0001
DVBS2 MPEG4 HD
WWE RAW
Key: 12 3C AA F8 14 22 A3 D9
03.09.2019
--------------------------

Paksat 1R at 38.0°E
4005 V 15555
SID 0004
PTV Sports
Key CHINA: F7 E9 A7 87 19 57 CD 3D
OR…
F7 E9 A7 00 19 57 CD 00
F7 E9 A7 AB 19 57 CD AB
F7 E9 A7 CC 19 57 CD CC
F7 E9 A7 AA 19 57 CD AA
03.09.2019
--------------------------

Paksat 1R at 38.0°E
A Plus Europe
4120 V 2140
SID 0001
A Plus Europe
Keys 1: F6 E5 D4 AF C3 B2 A1 16
03.09.2019
--------------------------

Yahsat-1A at 52.5° East
11785 H 27500
SID 0005
ID: TV-Varzish
IRIB Varzesh
Key: 01 03 AB AF CD 20 16 03
03.09.2019
--------------------------

Yamal 202 at 49.0East
11265 V 30000
DVBS2 MPEG4 HD
SID 0001
REN TV 1, REN TV 2, REN TV 3
Key: 84 15 09 A2 37 34 46 BE
30.08.2019
--------------------------
Asiasat 7 at 105.5East
3690 V 11400
SID 000B
BTV National
Key: D1 6F 74 B4 C9 5A 92 B5
30.08.2019
--------------------------

Paksat 1R at 38.0°E
4105 V 2310
SID 000B, 0011
GEO ME
Keys 1: 30 84 10 C4 76 BE C9 FD
Keys 2: D2 99 65 DA 56 F4 A1 AD
Keys 3: 10 6C F9 AD BC 5B 4F AA
29.08.2019
--------------------------

Telkom 3S at 118.0°E
3415 H 2250
SID 0001
DVBS2 MPEG4 HD
CNN Indonesia
Key: A8 CC D1 45 AD B5 FD 5F
28.08.2019
--------------------------

36E 12722 H 1851,955
Mod: 8PSK - FEC: 5/6
Std: DVB-S2
Alajeal
CW: 16 98 45 F3 73 00 12 85
24.08.2019
--------------------------

36E 12772 H 1481 3/4
DVB-S2/8PSK MPEG-4
SID:0001 VPID:0021-hex (33-dec)
PMT:0020-hex (32-dec)
FOCUS
CW: 16 98 45 F3 73 00 12 85
24.08.2019
--------------------------

NEW FREQ.

36°E 12559 Hor 1481 3/4
DVB-S2/8PSK
LPC
same CW: 12 12 33 57 57 33 12 9C
15.08.2019
--------------------------

36E 12722 H 1851,955
Mod: 8PSK - FEC: 5/6
Std: DVB-S2
Alajeal
CW: 16 98 45 F3 73 00 12 85
15.08.2019
--------------------------

Eutelsat 10A ( 10.0°E )
11346 H 27500
MPEG 4 – 4:2:0 – HDTV
ID: AFP2 EU
UEFA Super Cup Press Conference
CW: 48 60 04 AC 2E 83 8D 3E
15.08.2019
--------------------------

Eutelsat 3B;3.1E
12684 H SR:13960 Fec:3/5
DVB-S2/QPSK
Digea Greece
Alpha TV,ANT 1
Open Beyond
CW: 11 11 11 33 11 11 11 33
13.08.2019
--------------------------

4.9°E 12245 V 30000 3/4
DVB-S2 BISS
Channel 34
CW: A5 EB 22 B2 57 6F 75 3B
08.08.2019
--------------------------

3.1E 12561,996 - H - 2928,922
Mod: QPSK - FEC: 3/4 - Std: DVB-S
Pink DSNG (Service Provider)
CW: AB BA 12 77 00 CC AA 76
04.08.2019
--------------------------

Palapa-D - @113.0E
FREQ: 3768 H 4000
SID: 0003
TVRI SPORTS HD
TVRI NATIONAL HD
BISS: AB 80 17 42 CD 20 19 06
30.07.2019
--------------------------

Astra 4.9E
12265 H 30000 3/4
DVB-S BISS
Test
B 1E2A1FFF 00 654321C9654321C9
28.07.2019
--------------------------

NSS-12 57E
11552-H-11700
TV-Kulob
SID:000C
BISS: 12 99 00 AB AB CD 00 78
26.07.2019

YAHSAT 52.5E
11785-H-27500
TV-Kulob
SID:000C
BISS: 12 99 00 68 AB CD 00 78
26.07.2019
--------------------------

NSS-12 57E
11552-H-11700
TV Khatlon
SID:000A
BISS: 12 78 00 8A AB CD 00 78
26.07.2019
--------------------------

YAHSAT 52.5E
11785-H-27500
TV Khatlon
SID:000A
BISS: 12 78 00 8A AB CD 00 78
26.07.2019
--------------------------

YAHSAT 52.5E
11785-H-27500
Football-HD
SID:0008
BISS: 12 34 00 46 AB CD 00 78
TV-Badakhshon
SID:000B
BISS: 12 56 00 68 AB CD 00 78
26.07.2019
--------------------------

NSS-12 57E
11552-H-11700
Football-HD
SID:0008
BISS: 12 34 00 46 AB CD 00 78
TV-Badakhshon
SID:000B
BISS: 12 56 00 68 AB CD 00 78
26.07.2019
--------------------------

Türksat 3A/4A @ 42° East
Fréq: 10963 - V - 14170
MPEG 4 - 4:2:0 - HDTV
ID: SPOR
TRT TX
CW: 43 21 23 87 41 20 18 79
20.07.2019
--------------------------

Türksat 3A/4A @ 42° East
Fréq: 10963 - V - 14170
MPEG 4 - 4:2:0 - HDTV
ID: STD-A
TRT TX
CW: 43 21 23 87 41 20 18 79
19.07.2019
--------------------------

Eutelsat 5 West A @ 5° West
FREQ 3726 - | V |- 29950
MPEG 2 - 4:2:0 - SDTV
ID: Occa AFRICA 3
CW: FA CF 43 0C 46 20 19 7F
19.07.2019
--------------------------

Eutelsat 5 West A @ 5° West
FREQ 3726 -| R |- 29950
MPEG 2 - 4:2:0 - SDTV
ID: Occa AFRICA 1
CW: 73 84 AE A5 FD CB DA A2
19.07.2019
--------------------------

Eutelsat 5 West A @ 5° West
FREQ 3727 - | R |- 29950
MPEG 2 - 4:2:0 - SDTV
ID: Occa AFRICA 2
CW: 92 13 CA 6F FD 45 68 AA
19.07.2019
--------------------------

Eutelsat 5 West A (5.0°W)
3727 R 29950
MPEG 2 - 4:2:0 - SDTV
ID: Occa AFRICA 1-2,
*Ivory Coast - Algeria (OCCA 1)
*Madagascar - Tunisia (OCCA 2)
CW: 63 84 01 E8 83 25 37 DF
11.07.2019
--------------------------

Eutelsat 5 West A @ 5° West
FREQ 3726 - | V |- 29950
MPEG 2 - 4:2:0 - SDTV
ID: Occa AFRICA 3
CW: BE FE 20 DC 19 34 65 B2
05.07.2019
--------------------------

AsiaSat-7 105.5'E
3690 V 11393 - 4:2:0
BTV National
CW: 7A 15 39 C8 B1 E1 17 A9
30.06.2019
--------------------------

NEW FREQUENCY
21.6°E 11237 H 2582
ID: Flowers
Flowers HD
CW: FE DC BA 94 19 80 12 AB
25.06.2019
--------------------------

Eutelsat 5 West A @ 5° West
FREQ 3726 - | V |- 29950
MPEG 2 - 4:2:0 - SDTV
ID: Occa AFRICA 3
CW: E7 B6 E1 7E 0A 20 19 43
23.06.2019
--------------------------

Asiasat 7 ( 105.5°E)
3690 V 11393
DVB-S - 4:2:0 - QPSK
ID: BTV (Bangladesh)
CW: 8F 62 AD 9E 5C B9 0E 23
19.06.2019


Yamal 401
90.0E° 3675 L 17500
TEST T7 (TV Center +7)
F 00010201 00 AC10B16D54B2C3C9
F 00010201 01 AC10B16D54B2C3C9
19.06.2019
--------------------------

Amos 4W
12517 H 12500 3/4
DVB-S2 8PSK HEVC BISS
Channel UA Fashion HD
CW: 1321124631213183
SID+VPID
F 00011011 00
1321124631213183
F 00011011 01
1321124631213183
With namespace hash
F A773EAE4 00
1321124631213183
***
12.06.2019
--------------------------

badrt 26e
11785 V 275000
DVB-S/MPEG-4 27500 3/4
Fashionbox HD
360 Tunebox HD
Filmbox Arthouse SD
Timeless Drama Channel HD
CW: 11 06 19 30 15 33 00 48
11.06.2019
--------------------------

4.9°E & 4°Wù
12265 H 30000
MPEG-4 AAC BISS
TEST4 (2+2)
CW: 11 11 11 33 11 11 11 33
07.06.2019
--------------------------

Intelsat 901 (18.0W)
Fréq: 4132 -| Horizontal |- 5749
MPEG 4 - 4:2:0 - HDTV
ID: FLY-SMTD
ORTM Mali
CW: 40 38 FE 76 ED 1E B6 C1
07.06.2019
--------------------------

3.1E 12530 H 2689 - 4:2:0
IDA: AMZG
Libya alahrar TV
CW: 86 87 22 2F 35 44 55 CE
04.06.2019
--------------------------

TürkmenÄlem/MonacoSat 52° East
10845 V 27500
Watan HD TV
Biss: 20 19 20 59 19 20 19 52
04.06.2019


TürkmenÄlem/MonacoSat 52° East
10887 V 27500
RTA
Biss: 12 3A BD 09 45 6A BD 6C
04.06.2019
--------------------------

Astra 31.5°E
back and working with old keys
SES Test 1 broadcast RTL
F 0FA000A3 00 A4D352C91B6C28AF
F 0FA000A3 01 A4D352C91B6C28AF
SES Test 2 broadcast Nitro
F 0FA100AD 00 A4D352C91B6C29B0
F 0FA100AD 01 A4D352C91B6C29B0
22.05.2019
--------------------------

21.6E 11470 H 2000 5/6
DVB-S2/QPSK H.264 [4:2:0]
Provider: Service Provider
SID:0001
VPID:0021-hex PMT:0020-hex
ID: Gazzoul
CW: 14 14 14 3C 14 14 14 3C
21.05.2019
--------------------------

ASTRA 4A (4.8°E)
12265 H 30000 3/4
OU-FEED-SD-7722 (4.8°E)
CCcam & Newcamd (constant.dw):
2600:000000:1E2A:1E2A:1FFF::
65 43 21 C9 65 43 21 C9 65 43 21 C9 65 43 21 C9
Mgcamd (softcam.key):
F 1E2A1FFF
00 654321C9654321C9
F 1E2A1FFF
01 654321C9654321C9
Oscam/Doscam/Ncam/Wicardd
(softcam.key):
F 1E2A1C35
00 654321C9654321C9
F 1E2A1C35
01 654321C9654321C9
19.05.2019
--------------------------

Eutelsat 36B 36.0E
Freq:12513 H 1481 3/4 S2/8PSK
LPC (Libya Panorama Channel)
CW: 12 12 33 57 57 33 12 9C
29.04.2019
--------------------------

NSS 806 - 47.5°W
3965 R 10416
DVB-S2 – 4:2:0 – 8PSK
ID: PXSPORTS HD
Bouquet: PCTV
CW: 13 AD AA 6A 2D 05 A7 D9
23.04.2019
--------------------------

46E – 11174 H 27500 5/6
DVB-S/QPSK MPEG-2 [4:2:0]
(encrypted with [BISS enc] during matches)
SID:0001 VPID:0134-hex PMT:0020-hex
AzTV Azerbaijan
OLD CW: 12 34 56 9C 65 43 21 C9
18.04.2019
--------------------------

46E – 11174 H 27500 5/6
DVB-S/QPSK MPEG-2 [4:2:0]
(encrypted with [BISS enc] during matches)
SID:0003 VPID:00D0 PMT:0022-hex
Ictimai TV
OLD CW: 12 12 12 36 12 12 12 36
18.04.2019
--------------------------

Yahsat-1A @ 52.5° East
Fréq: 11785 – H – 27500
MPEG 4 – 4:2:0 – HDTV
SID: 0005
ID:TV-Varzish
CW: 01 03 AB AF CD 20 16 03
18.04.2019
--------------------------

30.0W
10890 V 27500 MPEG2
Feeds 2 TSA : Disney Junior
CW: 12 34 56 9C 78 99 87 98
07.04.2019
--------------------------

Eutelsat 5 West A @ 5° West
FREQ 3726 R 29950
MPEG 2 - 4:2:0 - SDTV
ID: Occa AFRICA 1 & 2
CW: 19 03 AF CB C1 07 06 CE
06.04.2019
--------------------------

Astra 19.2E
11332 H 22000 DVB-S2
Nickelodeon BG
Nick JR BG
Biss: 20 18 12 4A 20 18 12 4A
26.03.2019
--------------------------

36E 12722 H 1852 5/6
DVBS2 8PSK MPEG-4
Sid:0001
Alajeal
CW: 71 91 48 4A 25 15 61 9B
24.03.2019
--------------------------

HISPASAT 30 W
10890 V 27500 3/4
VPID 1000 - APID 2000
CAID 2600 ECMPID 1FFF
SID:PNT PID= 0001: 01E0
Provider Europa 2 HIC
ID- TEST
Télé Maroc
CW: 22 22 22 66 88 88 88 98
22.03.2019
--------------------------

Eutelsat 21B @ 21.6° East
11394 H 2688
ID: Topaz 1
sid: 0007
CW: A9 E7 46 D6 83 58 E5 C0
22.03.2019
--------------------------

Astra 5B @ 31.5° East
12051 V 30000 3/4
CTC Kids
CW: B1 55 45 4B E5 20 19 1E
15.03.2019


Eutelsat 16°e
10803 H 29949
ID: SS_Service 1 HD
Showing KLAN HD
old CW: 78 78 78 68 78 78 78 68
15.03.2019
--------------------------

36.0E 11230,958 H 14999,725
FEC: 3/5 - 8PSK - DVB-S2
Name: mesame (STEREO +)
IMEDI and GDS
New channel
CW: 11 11 11 33 11 11 11 33
09.03.2019
--------------------------

ABS-2/2A 74.9° East
11508 V 3100 MPEG2 4.2.0
iD: MIR Service ABS-2
PROVIDER iD: MIR Teleport
CW: 3E DC E6 00 D5 EC E8 A9
22.02.2019
--------------------------

Eutelsat 10°e
12708 V 4936
ID: YSM-015
SRBIJA SUPER LIGA
CRVENA ZVEZDA - VOJVODINA
OLD CW: 20 18 AB E3 BA 20 18 F2
16.02.2019
--------------------------

Eutelsat 10°e
12703 V 4938 s2 SD Mpeg2
ID: YSM-016
SRBIJA SUPER LIGA
Backa - Partizan
CW: 20 18 AB E3 BA 20 18 F2
16.02.2019
--------------------------


Eutelsat 5 West A @ 5° West
FREQ 3726 -| R |- 29950
MPEG 2 - 4:2:0 - SDTV
ID: Occa AFRICA 2
CW: 23 45 AB 13 CF 64 53 86
15.02.2019
--------------------------

Eutelsat 10°E
10830 V 5000 3/4
DVB-S MPEG-4 BISS
Channel Vida TV
CW: AC E0 01 8D 02 20 19 3B
13.02.2019
--------------------------

Eutelsat 10°E
3689 L 1083 -Biss(C-Band)
CIS TV
CW: AA DD BB 42 00 11 A0 B1
09.02.2019
--------------------------

Eutelsat 39°E
12224 H 13381
ERT Sports HD (replaces ERT-HD)
ERT 2 SID:0014
ERT 1 SID:000A
Biss: A1 B2 C3 16 D4 E5 F8 B1
09.02.2019
--------------------------

39.0E 12458 V 4444
MPEG-4 HD
Name: *unnamed-1* (*unnamed-1*)
Media Office Dubai
*********
39.0E 11473 H 4444 3/4 MPEG-4 HD
ID- SVC_1 Service
CW: 11 81 98 2A 2A BC DE C4
08.02.2019
--------------------------

Express-AM44 @ 11° West
Fréq: 10983 - V -12111
MPEG 2 - 4:2:0 - SDTV
NEW ID:TV1
NEW CW: A1 1B 21 DD A1 0B 00 AC
06.02.2018
--------------------------

4.0°W 11140 H 30000 3/4
Culture
SoftCam.Key
F 00090901 00
1006102611071229
****
F 00090901 01
1006102611071229
05.02.2018
--------------------------

10E - 10830 V 5000 - 4:2:0
DVB-S2/8PSK H.264 [4:2:0]
SID:0001 VPID:0200 hex
PMT:0020-hex
VIDA TV
CW: AC E0 01 8D 02 20 19 3B
05.02.2018
--------------------------

Eutelsat 5 West A @ 5° West
FREQ 3726 R 29950
MPEG 2 - 4:2:0 - SDTV
ID: Occa AFRICA 2
CW: 102 17 FA 13 C1 AB 20 8C
02.02.2019
--------------------------

46E 11095 H 30000
Rossiya 1
CW: 03 27 02 2C 10 62 51 C3
28.01.2019
--------------------------

16E 10804 H 29950 2/3
DVB-S2/8PSK H.264 [4:2:0]
SID:0CE4 VPID:0CE5 PMT:0CE4
SS Service 1 HD
CW: 78 78 78 68 78 78 78 68
27.01.2019
--------------------------

19.2E 11068 V 22000 -MPEG2
ID:TEST
Télé Maroc
CW: 14 14 14 3C 14 14 14 3C
26.01.2019
--------------------------

Eutelsat 5 West A @ 5° West
FREQ 3726 - R - 29950
MPEG 2 - 4:2:0 - SDTV
ID: Occa AFRICA 1
CW: 12 11 F9 1C C1 AD C1 2F
18.01.2019
--------------------------

Intelsat 33e 60°
11485 Н 1480
Artsakh Tv HD
CW: 12 34 56 9C 78 90 AB B3
11.01.2019
--------------------------

ABERTIS 3701 (30W)
F 125D1FFF
00 71FD58C6E72F93A9
F 125D1FFF
01 71FD58C6E72F93A9
11.01.2019
--------------------------

Eutelsat 7°E
11678 H 30000
beIN SPORTS 1 / 2 / 3
beIN SPORTS HABER TT
CW: 14 CA 5B 39 D7 98 EA 59
09.01.2019
--------------------------

Turksat 3A/4A @ 42°E
12422 H 30000 3/4
DVB-S/QPSK H.264
SID:C41D VPID:1455 PMT:04B5
video B8hxFFh
PID:1455h B8h-Crypt8:
D7 CD 82 68 72 06 5E 40
[E] Count:1318
TRT AVAZ HD
CW: AF 19 13 DB 23 71 BC 50
08.01.2019
--------------------------

Astra 4.8°E
12264 H 30000
ID: Test 7722
Sattelecom
CW: 65 43 21 C9 65 43 21 C9
02.01.2019
--------------------------

4.9°Е
12265 H 30000 3/4
DVB-S BISS
UKRAINA-SD
F 1E691EAB 00 A5EB22B2576F5016
F 1E691EAB 01 A5EB22B2576F5016
27.12.2018
--------------------------

11016 V 1600 3/4 8PSK
Rossiya 1 (+7)
CW: 33 14 00 47 55 37 13 9F
*****
11018 V 1600 3/4 8PSK
Rossiya 1 (+9)
CW: 35 43 00 78 00 15 33 48
26.12.2018
--------------------------

68.5°E
11081 H 1600 3/4 8PSK
Rossiya 1 (+1h)
CW: 11 00 56 67 00 11 10 21
****
11083 H 1600 3/4 8PSK
Rossiya 1 (+3h)
CW: 77 56 00 CD 10 52 27 89
****
11086 H 1600 3/4 8PSK
Rossiya 1 (+5h)
CW: 50 52 06 A8 00 03 13 16
25.12.2018
--------------------------

0.8°W 11746 H 28000
NICKELODEON AND NICK JR. BG
CW: 20 18 12 4A 20 18 12 4A
22.12.2018
--------------------------

Eutelsat 5 West A
C Band (5.0 W)
3727 Right 29943,731 7/8
DVB-S/QPSK (4:2:0)
Occa AFRICA 1
CW: CA F0 12 CC 34 56 7C 06
18.12.2018
--------------------------

Palapa-D (113.0°E)
TVRI Nasional
TVRI Sports HD
BISS: A8 84 6A 96 87 81 97 9F
16.12.2018

4W 11139 H 30000 3/4
DVB-S/QPSK MPEG-2
SID:0005
VPID:0501 PMT:0500
F 00051FFF 00
0206979F9706029F
F 00051FFF 01
0206979F9706029F
TEST2
CW: 02 06 97 9F 97 06 02 9F
14.12.2018
--------------------------

4W - 12410 H 20833 7/8
DVB-S/QPSK MPEG-2
SID:000F VPID:1151
PMT:1150
TEST
F 000F1FFF 00
0206979F9706029F
F 000F1FFF 01
0206979F9706029F
CW: 02 06 97 9F 97 06 02 9F
13.12.2018
--------------------------

13°E 11727 V 27500 3/4
DR TLMRC
F 35DB0100 00
123412583412347A
>>>>>>>>>>>>>>>>
F 35DB0100 01
123412583412347A
12.12.2018
--------------------------

7E 11013 V 4937
DVB-S2 8PSK
MPEG 4 - 4:2:0 - HDTV
ID: CHEVC1
Provider: EBUER
AFP TV NEWS
CW: 1B C4 B3 92 8F C7 B7 0D
12.12.2018
--------------------------

16E - 10804 H 29950 2/3
DVB-S2/8PSK H.264 [4:2:0]
SID:0CE4 VPID:0CE5 PMT:0CE4
SS Service 1 HD
CW: 78 78 78 68 78 78 78 68
12.12.2018
--------------------------

4.9E
12518 V 12500 3/4 DVB-S2
id.TEST (12 kanal) (4.9°E)
CW: 22 22 22 66 22 22 22 66
11.12.2018
--------------------------

Belintersat 1 (51,5 bt)
3877 L / v 6420 (C Band)
Mpeg4 / SD / BISS
0001
Kwese Sports
CW: F2 A2 08 9 C 16 AF C2 87
08.12.2018
--------------------------

Palapa D
3764 H 3499
TVRI Nasional
CW: 1F 90 BA 69 87 81 99 A1
08.12.2018
--------------------------

Eutelsat 21B @ 21.6° East
Fréq: 11558 – V – 5000
ID: MBC Test 1 & 2
MPEG 2 – 4:2:0 – SDTV
CW: 12 AB 34 F1 CD 56 EF 12
07.12.2018
--------------------------

4.9°E
12265 Н 30000 3/4
DVB-S BISS
TEST1,TEST2 & TEST 3
On TEST1 broadcast TET
On TEST2 broadcast TET
On TEST3 broadcast 1+1
****
F 1E151B63
00 654321C91234569C - TEST1
F 1E151B63
01 654321C91234569C - TEST1
****
F 1E161B6D
00 19090628117660E7 - TEST2
F 1E161B6D
01 19090628117660E7 - TEST2
****
F 1E171B77
00 1234569C654321C9 - TEST3
F 1E171B77
01 1234569C654321C9 - TEST3
07.12.2018
--------------------------

46°E 11050 V 15000
auto 8PSK
BTB
Key: 1111113311111133
For SoftCam.Key
F 00010021 00 1111113311111133
F 00010021 01 1111113311111133
05.12.2018
--------------------------

Palapa-D @113.0E
FREQ: 3767 H 4000
MPEG4/HD/Scramble
TVRI SPORTS
Biss: 1F95-9A4E-8781-969E
05.12.2018
--------------------------

Yamal 402 @ 54.9° East
Fréq: 12596 - V - 6666
MPEG 2 - 4:2:0 - SDTV
ID: Kinozal
CW: 87 63 10 FA 87 54 32 0D
03.12.2018
--------------------------

4.9E 12265 H 30000
Channel 36.6
F 1E271C17 00 366366FF366366FF
F 1E271C17 01 366366FF366366FF
*******
4.9 East 11747 V 30000
id: Test D (36.6 TV)
sid: 1DFB
CW: 36 63 66 FF 36 63 66 FF
20.11.2018
--------------------------

26E - 11270 V 27500 5/6
DVB-S/QPSK MPEG-2
ChannelID: MBC Test 3
SID:003B VPID:01AB PMT:00E3
CW: 11 12 22 45 33 34 44 AB
F 003B1FFF 00 11122245333444AB
F 003B1FFF 01 11122245333444AB
14.11.2018
--------------------------

4.9E TP 11747 V 30000 3/4
DVB-S2 BISS
On TEST A broadcast Dacha
on TEST C broadcast FILMUADRAMA
F 1DC91DCA 00
AABBCC31CCBBAA31 - TEST A
>>>>
F 1DC91DCA 01
AABBCC31CCBBAA31 - TEST A
>>>>
F 1DDD1DDE 00
38044581369401CB - TEST C
>>>>
F 1DDD1DDE 01
38044581369401CB - TEST C
13.11.2018
--------------------------

Eutelsat 5 West A @ 5° West
FREQ 3726 R 29950
MPEG 2 - 4:2:0 - SDTV
ID: Occa AFRICA 1
CW: F1 AC 35 D2 CE 28 72 68
09.11.2018
--------------------------

5°W 3727 H 29950
ID: Occa AFRICA2
CW: 95 18 C4 71 2A 48 F9 6B
09.11.2018


5°W 3727 H 29950
ID: Occa AFRIC 1 - 3 - 4
CW: 3C AF 20 0B 19 10 16 3F
09.11.2018
--------------------------

Eutelsat W 21A @ 21.6E
11653 V 1600 - 4:2:0
id: Riyadh -MCR Enc 1
CW: 04 11 AB C0 CD 20 18 05
08.11.2018
--------------------------

Eutelsat 10A ( 10.0°E )
11346 H 27500
MPEG 4 - 4:2:0 - HDTV
NEW ID: AFP1 EU
old CW: 48 60 04 AC 2E 83 8D 3E
27.10.2018
--------------------------

Eutelsat 21B @ 21.6° East
Fréq: 11568 - V - 4165
Fréq: 11573 - V - 4165
MPEG 4 - 4:2:0 - HDTV
Saudi Professional League
CW: FF FF 11 0F 11 44 44 99
25.10.2018
--------------------------

Eutelsat 8 West B at 8.0°W
3912 V 8917 4:2:0
8PSK FEC Auto
AFP2 AF SD (EBU)
CW: 48 60 04 AC 2E 83 8D 3E
23.10.2018
--------------------------

Eutelsat 10A ( 10.0°E )
11346 H 27500
MPEG 4 – 4:2:0 – HDTV
ID: AFP2 EU
European Parliament Meeting
CW: 48 60 04 AC 2E 83 8D 3E
20.10.2018


NSS 806 ( 47.5°W )
4095 L 29993
MPEG 4 – 4:2:0 – HDTV
ID: AFP AM Datas SES14
European Parliament Meeting
CW: 48 60 04 AC 2E 83 8D 3E
20.10.2018
--------------------------

Arabsat-5A (30.5E)
Fréq: 10735 - H - 6000
MPEG 4 - 4:2:0 - HDTV
ID:MAKKH-TV
Saudi Professional League
Al Wehda vs AL Fayha
CW: FE ED 20 0B 30 AB CD A8
18.10.2018
--------------------------

Eutelsat 21B @ 21.6° East
11568 V 4165 ID:Fus-Riyadh$
11573 V 4165 ID:TANDBERG
MPEG 4 - 4:2:0 - HDTV
Saudi Professional League
CW: FF FF EE EC EE DD DD A8
18.10.2018
--------------------------

NSS 806 ( 47.5°W )
4095 L 29993
MPEG 4 - 4:2:0 - HDTV
ID: AFP AM Datas SES14
old CW: 48 60 04 AC 2E 83 8D 3E
18.10.2018
--------------------------

Eutelsat 5 West A ( 5.0°W)
3727 V 29950
MPEG 2 - 4:2:0 - SDTV
ID: Occa AFRICA 1-2
CW: 3C AF 20 0B 19 10 16 3F
15.10.2018
--------------------------

Eutelsat 5 West A ( 5.0°W)
3726 V 29944
MPEG 2 - 4:2:0 - SDTV
ID: Occa AFRICA 1-2-4
CW: 3C AF 20 0B 19 10 12 3B
12.10.2018
--------------------------

EUTELSAT 10A (10°E)
Fréq:11033 -| V |- 2500
MPEG 2 – 4:2:0 – SDTV
ID:FEED02
alrasheed TV
CW: 11 22 33 66 44 55 66 FF
10.10.2018
--------------------------

Eutelsat 10A (10.0E)
Fréq: 3870 Vertical 999
MPEG 2 - 4:2:0 - HDTV
ID: TV1 (Stellar DBS)
Tanzanie tv
CW: 23 34 99 F0 01 53 84 D8
07.10.2018
--------------------------

Eutelsat 21B @ 21.6° East
Fréq: 11573 - V - 4165 ID:Ux8 1
MPEG 4 - 4:2:0 - HDTV
Alahli V Alfaisaly
==================
Eutelsat 21B @ 21.6° East
Fréq: 11580 - V - 4165
Fréq: 11584 - V - 4165
MPEG 4 - 4:2:0 - HDTV
Saudi Professional League
CW: 23 07 84 AE AA DD FF 86
05.10.2018
--------------------------

Eutelsat 21B @ 21.6° East
11568 V 4165 ID:Fus-Riyadh$
11573 V 4165 ID: TANDBERG
MPEG 4 - 4:2:0 - HDTV
Saudi Professional League
CW: 23 07 84 AE AF AF BB 19
04.10.2018
--------------------------

Eutelsat 5 West A (5.0°W)
3727 R 29950
MPEG 2 - 4:2:0 - SDTV
ID: Occa AFRICA 1
Event: CAF
CW: CA F1 20 DB 18 03 10 2B
03.10.2018
--------------------------

Eutelsat 5 West A 5.0W
3726 - Vertical - 29950
MPEG 4 - 4:2:0 SDTV
ID: Occa AFRICA 1 / 2 / 3 / 4
CW: C9 AF 20 98 19 F1 AC B6
01.10.2018
--------------------------

Eutelsat 21B (21.5E)
Fréq:11567 V 4166
MPEG 4 - 4:2:0 - HDTV
ID: Fus-Riyadh$
Dawri Plus & KSA Sport
CW: ED 29 AA C0 09 DD 18 FE
29.09.2018

Eutelsat 21B @ 21.6° East
Fréq: 11573 - V - 4165
MPEG 4 - 4:2:0 - HDTV
ID:TWP3
Saudi Professional League
CW: ED 28 AA BF 09 DD 18 FE
28.09.2018
--------------------------

Eutelsat 21B @ 21.6°E
11573 V 4167
HD 4:2:0
ID: TANDBERG
Al Ettifaq - Uhud
------
11578 V 4167
HD 4:2:0
ID: TWP 3
Al Hazm - Al Faisaly
BISS: ED 27 AA BE 09 DD 18 FE
27.09.2018
--------------------------

Eutelsat 21B (21.5E)
Fréq:11567 -| Vertical |- 4166
MPEG 4 - 4:2:0 - HDTV
ID: Fus-Riyadh$
Dawri Plus & KSA Sport
CW: ED 24 AA BB 09 DD 18 FE
24.09.2018


Eutelsat 21B (21.5E)
Fréq:11572 -| Vertical |- 4166
MPEG 4 - 4:2:0 - HDTV
ID: TWP 1
Dawri Plus & KSA Sport
CW: ED 24 AA BB 09 DD 18 FE
24.09.2018
--------------------------

Eutelsat 21B (21.5E)
Fréq:11577 -| Vertical |- 4166
MPEG 4 - 4:2:0 - HDTV
ID: TANDBERG
Dawri Plus & KSA Sport
CW: ED 24 AA BB 09 DD 18 FE
24.09.2018
--------------------------


Eutelsat 16'E
10762 H 30000
SS SERVICE 1
BISS KEY: 1111113311111133
*****
SS SERVICE 2
BISS KEY: 2222226622222266
*****
SS SERVICE 3
BISS KEY: 3333339933333399
*****
SS Service 4
BISS KEY: 444444CC444444CC
21.09.2018
--------------------------

Eutelsat 21B at 21.5°E
11666,509 V 1480,89
Mod: 8PSK - FEC: 3/4
Std: DVB-S2
Name: MBC Test 2 (Service Provider)
Asian TV Network
Biss: 92 84 35 4B 51 82 47 1A
21.09.2018
--------------------------

Eutelsat 21B @ 21.6°E
11578 V 4167
HD 4:2:0
ID: TWP 1
Al Ettifaq - Al Fayha
Biss: AA C3 22 8F 55 DD FE 30
21.09.2018
--------------------------

Eutelsat 21B @ 21.6°E
11481 V 4167
HD 4:2:0
ID: TANDBERG
Al Faisaly - Uhud
BISS: AA C3 22 8F 55 DD FE 30
21.09.2018
--------------------------

Eutelsat 5 West A 5.0W
3726 - Vertical - 29950
MPEG 4 - 4:2:0 SDTV
ID: Occa AFRICA 1 / 2 / 3 / 4
CW: C9 AF 20 98 19 9A CF 82
21.09.2018
--------------------------

Eutelsat 21B 21.5E
11557 - Vertical - 4998
MPEG 4 - 4:2:0 HDTV
ID: MBC Test1 & MBC Test2
CW: 12 AB 34 F1 CD 56 EF 12
20.09.2018
--------------------------

Eutelsat 21B 21.5E
11572 - Vertical - 4166
MPEG 4 - 4:2:0 HDTV
ID: TANDBERG
Dawri Plus & KSA Sport
BISS: 23 07 84 AE DD AA 77 FE
20.09.2018


Eutelsat 21B 21.5E
11577 - Vertical - 4166
MPEG 4 - 4:2:0 HDTV
TANDBERG
Dawri Plus & KSA Sport
BISS: 23 07 84 AE DD AA 77 FE
20.09.2018
--------------------------

Eutelsat 21B @ 21.6°E
11481 V 4167
HD 4:2:0
ID: TWP 1
Al-Shabab - Al-Fateh
BISS: 23 07 84 AE DD AA 77 FE
20.09.2018
--------------------------

Eutelsat 21B @ 21.6°E
11573 V 4167
HD 4:2:0
ID: TANDBERG
Al Taawon - Al Ittihad
BISS: 23 07 84 AE DD AA 77 FE
20.09.2018
--------------------------

Eutelsat 21B 21.5E
11567 - Vertical - 4166
MPEG 4 - 4:2:0 HDTV
ID: Fus-Riyadh$
(Service Provider)
MBC Pro Sports
CW: AB CD 20 98 18 FF FF 16
19.09.2018

Eutelsat 21B 21.5E
11572 - Vertical - 4166
MPEG 4 - 4:2:0 HDTV
ID: TANDBERG
(TANDBERG Television)
MBC Pro Sports
CW: AB CD 20 98 18 FF FF 16
19.09.2018
--------------------------

Yahsat-1A @ 52.5° East
Fréq: 12015 - H - 27500
MPEG 4 - 4:2:0 - HDTV
ID: 1TV HD
OLD CW: AB C1 23 8F AB C1 23 8F
15.09.2018
--------------------------

Eutelsat 21B 21.5E
11480 - Vertical - 4166
MPEG 4 - 4:2:0 HDTV
ID: TANDBERG
(TANDBERG Television)
MBC Pro Sports
CW: AB FE 21 CA 12 F1 8C 8F
14.09.2018
--------------------------

Sattelecom - Astra 4A & SES 5 4.9°E
11747V SR 30000
DVBS2 8PSK
Test2 (2+2HD) (4.9°E)
F 1DE71DE8 00 FFFFFFFDFFFFFFFD
F 1DE71DE8 01 FFFFFFFDFFFFFFFD
Test1 (TETHD) (4.9°E)
F 1DF11DF2 00 FFFFFFFDFFFFFFFD
F 1DF11DF2 01 FFFFFFFDFFFFFFFD
10.09.2018
--------------------------

Astra 4.9E
11747 V 30000 3/4
DVB-S2 8PSK
TEST-1 and TEST-2
BISS: FF FF FF FD FF FF FF FD
10.09.2018
--------------------------

Eutelsat 3C (3.1°E)
Fréq: 12739 – H – 2929
MPEG 2 – 4:2:0 – SDTV
ID: Zadruga (Pink) / Pink DSNG
Biss: 20 18 09 41 06 CE DE B2
10.09.2018
--------------------------

Eutelsat 10A ( 10.0°E )
11667 H 7200
MPEG 4 - 4:2:0 - HDTV
ID: Service 1
PYRAMIDS TV FEED
CW: AF 00 08 B7 CC 24 70 60
08.09.2018
--------------------------

Arabsat-5A (30.5E)
Fréq: 10735 - H - 6000
MPEG 4 - 4:2:0 - HDTV
ID:MAKKH-TV
Saudi Professional League
Ohud Medina vs Al Nasr Riyadh
CW: FE ED 20 0B 30 DC BA C6
30.08.2018
--------------------------

Arabsat-5A (30.5E)
10725/10737/10749 H 6000
MPEG 4 - 4:2:0 - HDTV
Saudi Professional League
CW: 20 0B 18 DE EF E5
30.08.2018
--------------------------

Arabsat-5A (30.5E)
Fréq: 10722 - H - 6000
MPEG 4 - 4:2:0 - HDTV
ID: SNG14_A
Saudi Professional League
Al Wehda vs Al Hazm
CW: FE ED 20 0B 30 DC BA C6
30.08.2018
--------------------------

Azerbaijan 46°E
11135 H 27500
DVB-S QPSK 27500 5/6
CBC Sport HD
Biss: 10 28 AC E4 EB 44 73 A2
29.08.2018
--------------------------

Thaicom 5 (C Band)
T sports
4014 V 8332
11 11 11 33 11 11 11 33
NBT2
4170 H 30000
33 34 44 AB 55 56 66 11
TPBS 3
3626 V 30000
F7 90 4D D4 7C E4 3B 9B
TV51 HD
4080 H 30000
25 52 95 0C AB EF 95 2D
TV5 HD
3626 V 30000
AB F5 24 C4 32 78 43 ED
Workopoint Tv
4081 H 30000
25 52 95 0C AB EF 95 2F
Workopint tv
3626 V 30000
27 E2 4A 53 6A 6F D0 A9
28.08.2018
--------------------------

Eurobird 16A (16.0°E)
New Fréq: 12715 - H - 7500
MPEG 2 - 4:2:0 - SDTV
ID: National Tv
OLD CW: 45 88 25 F2 74 53 68 2F
ID: N24 Plus
OLD CW: CD EF 12 CE 56 78 90 5E
28.08.2018
--------------------------

4.8°EAST
12264 H 30000 DVB-S2 8PSK
MPEG 4 - 4:2:0 - HDTV
TEST, FILMUDRAMA, EPOQUE, DACHA
CW: 65 43 21 C9 65 43 21 C9
12.08.2018
--------------------------

Palapa D (113.0°E)
3786 H 5632 (MPEG2/$)
SID: 0001
TVONE
Liga 1 (KO: 15.30)
PSM Makassar vs Perseru Serui
BISS: 11 11 99 BB 22 22 88 CC
05.08.2018
--------------------------

100.5E 3840 H 29719
ID : LaligaTV
CW: 71 6A 96 71 32 DA EE FA
23.07.2018
--------------------------

10East 11346 H 27500 HD
ID : LaligaTV
CW: 71 6A 96 71 32 DA EE FA
23.07.2018
--------------------------

78,5 E (Ku Band)
----
5 Channel Eksklusif
Event Asian Games 2018
Indonesia (Jakarta-Palembang).
NBT, TPBS, T Sports,
TV5 HD1 & Workpoint TV
----
NBT HD/SD
12438 H 30000 (Sid: 0070/0112)
12355 V 30000 (sid: 04B2/1202)
Key: C2 79 42 7D B9 7E 38 6F
----
TPBS HD/SD
12438 H 30000 (Sid: 0071/0113)
12355 V 30000 (Sid: 04B3/1203)
Key: EB F7 E0 C2 8F 03 F5 87
----
T Sports
12313 V 30000
Sid: 0194/0404
Key: 97 C0 69 C0 AB 73 22 40
----
TV5 HD1
12355 V 30000 (Sid: 1201/04B1)
12438 H 30000 (Sid: 0001)
Key: 49 43 A6 32 B3 2C 81 60
.
4080 H 30000 (Sid: 0001)
Key: 25 52 95 0C AB EF 95 2F
.
3626 V 30000 (Sid: 0840/2112)
Key: AB F5 24 C4 32 78 43 ED
.
4038 H 4687 (FTA)
Workpoint TV
12438 H 30000
Sid: 0085/0133
Key: 24 92 F5 AB 0D C9 A1 77
.
4080 H 30000
Sid: 0017/0023
Key: 25 52 95 0C AB EF 95 2F
20.07.2018
--------------------------

Palapa D (113.0°E)
4131 H 12500 (MPEG4ᴴᴰ/$)
SID: 0004
LIVE FEED SCTV
Biss: 36 DC 23 35 E4 C7 A2 4D
15.07.2018


Palapa D (113.0°E)
4131 H 12500 (MPEG4ᴴᴰ/$)
SID: 0005
LIVE FEED INDOSIAR
Biss: 13 DC 7E 6D 7C 6B A6 8D
15.07.2018
--------------------------

Astra 4.9°E
12265 Н 30000 3-4 DVB-S
For SoftCam.Key
F 1E151B63
00 654321C91234569C 1+1
01 654321C91234569C 1+1
F 1E161B6D
00 19090628117660E7 TET (2+2)
01 19090628117660E7 TET (2+2)
14.07.2018
--------------------------

Eutelsat 10A (10.0°E)
11014 H 7120 HD
id: ARQIVA HD28
Wimbledon 2018
CW: 67 AB ED FF CA A0 98 02
03.07.2018

7 East 11020 V 7199
id: IMGA EU
Wimbledon Interview feed
CW: 3E F6 AE E2 55 89 D3 B1
03.07.2018
--------------------------

Amos 4°W
TEST, TEST1 и TEST2 on
11140 H 30000 3/4 DVB-S
encrypted BISS
For SoftCam.Key
F 00080801 00
0206979F9706029F -TEST
F 00080801 01
0206979F9706029F- TEST
---
F 00070021 00
0206979F970603A0 - TEST1
F 00070021 01
0206979F970603A0 - TEST1
----
00050501 00
0206979F970604A1 - TEST2
F 00050501 01
0206979F970604A1 - TEST2
03.07.2018
--------------------------

NSS-12 @ 57° East
Fréq: 3639 - L - 2170
MPEG 2 - 4:2:0 - SDTV
ID: ETV SPORT
CW: 1F 2B 3C 86 4D 5E EF 9A
24.06.2018
--------------------------

AzerSpace 1 @ 46° East
11095 H 30000 5/6
11095 V 30000 3/4
DVB-S2/8PSK MPEG-4
Telekanal 360° International
CW: C3 60 A1 C4 C3 60 F1 14
22.06.2018
--------------------------

21.5E 11477,632 V 1660,06
Mod: QPSK - FEC: 5/6
- Std: DVB-S2 - B8hxFFh
tl-sng-5
World Cup matches
CW: 10 00 00 10 00 00 01 01
22.06.2018
--------------------------

113.0°E 4110 H 11670
MPEG4/$ - MWD / MWD Variety
SID: 0001 / 0004
Palapa D
Biss: 30 28 BC 14 FB 1C DE F5
21.06.2018
--------------------------

TURKSAT 4A (42.0°E)
11999 V 11666 3/4 (MPEG-4/HD)
TEST
CW: 61 DA 83 BE E3 56 2C 65
21.06.2018
--------------------------

11W 10982 V 12111 - 4:2:0
MPEG-2
NetwordID: 65535
TransponderID: 1
ServiceID: 2
PCR: 8187 PMT: 3922
SYRIA CH1
CW: 12 34 56 [9C] 65 43 21 [C9]
20.06.2018
--------------------------

Eutelsat 16A 16.0E
11092 – Horizontal – 29993
MPEG 4 – 4:2:0 HDTV
ID: FOX TX-1 & FOX TX-2
Comment: Iran – Espagne
Biss: 81 B3 77 AB 14 CF B5 98
20.06.2018
--------------------------

Kurdsat Sport@
Al Yah 1 @ 52.5° East
Fréq: 11465 - V - 3704
MPEG 4 - 4:2:2 - HDTV
ID: SNG-5
CW: 12 34 56 9C 78 90 00 08
20.06.2018
--------------------------

Yahsat-1A @ 52.5° East
Fréq: 12015 – H – 27500
MPEG 2 – 4:2:0 – SDTV
ID: ATN
CW: 12 56 D7 3F 5D 01 AC 0A
16.06.2018
--------------------------

Astra 4.9°E
12399 V 27500 3/4 BISS
Channel NTN
For SoftCam.Key
F 1C981C99 00 1A6B1C001D95FF00
F 1C981C99 01 1A6B1C001D95FF00
Possible Active for Football time
from WC Russia 2018!!!
12.06.2018
--------------------------

Astra 4.9°E
12399 V 27500 3/4
Channel Inter
For SoftCam.Key
F 1C8E1C8F 00 AC1234F24321CA2E
F 1C8E1C8F 01 AC1234F24321CA2E
11.06.2018
--------------------------

Thaicom 5 (78.5E)
3480H 30000
Maxargo, STOU, SBT, CAT channel,
13SIAMTHAI, Booniyom, Chokdee,
Fahhai, Chic station, TV market
Key: 21 33 AA FE 21 33 AA FE
10.06.2018
--------------------------

Belintersat 1
(Belarus Sat 1) @ 51.5° East
Fréq: 3900 - L - 13630 (C- Band)
MPEG 2 - 4:2:0 - SDTV
ID:KFS 6
Kwesé
D6 A1 4B D4 4C 49 02 24
CW: 00 00 00 00 00 00 00 00
06.06.2018
--------------------------

3841 H 29714
DVB-S2 8PSK 4:2:0
VID PID: 3881
AUD PID: 3882 eng
PCR PID: 3881
SID PID: 33
PMT PID: 3880
TID PID: 8
Called : Service TEST
Provider:
Servicios Audiovisuales Overon, S.L.
Art Variety
CW: 31 05 08 3E 31 05 08 3E
26.05.2018
--------------------------

Astra 4.9°E
12265 H 30000 3/4
DVB-S/QPSK HD/MPEG4
TEST
F 1E2A1C35 00 654321C9654321C9
F 1E2A1C35 01 654321C9654321C9
22.05.2018
--------------------------

Eutelsat 7A (7.0°E)
12548 V 2222
MPEG 2 - 4:2:0 - DVB-S
ID: Corallo sat
CW: 55 55 55 FF 44 44 44 CC
21.05.2018
--------------------------

MBC MASR & MBC MASR 2
Eutelsat 21B @ 21.6° East
Fréq: 11558 - V - 5000
ID:MBC Test1 &2
MPEG 2 - 4:2:0 - SDTV
Old CW: 12 AB 34 F1 CD 56 EF 12
18.05.2018
--------------------------

Spanish DTT Sat
Hispasat 30W 11653
LA1 CANARIAS
LA2 CANARIAS
24H CANARIAS
CLAN CANARIAS
LA1 HD CANARIAS
ANTENA3 HD CANARIAS
ANTENA3 CANARIAS
LA SEXTA HD CANARIAS
LA SEXTA CANARIAS
NEOX CANARIAS
NOVA CANARIAS
F 05151FFF 00 254AA110F3CFDB9D
ABERTIS 301
-----------------------
F 05151FFF 01 254AA110F3CFDB9D
ABERTIS 301
-----------------------
F 05171FFF 00 254AA110F3CFDB9D
ABERTIS 303
-----------------------
F 05171FFF 01 254AA110F3CFDB9D
ABERTIS 303
14.05.2018
--------------------------

21.6°E 11589 V 2857 DVB-S
MPEG 2 - 4:2:0 - HDTV
ID: FEED HD MBC
MBC HOTBIRD / FEED MBC HD
CW: CA FB 04 C9 05 18 BC D9
05.05.2018
--------------------------

Channel: MBC MASR
NEW FREQUENCY
Eutelsat 21B @ 21.6° East
11564 - V - 3334 - 5/6
DVB-S2 QPSK MPEG-4
ID: FEED HD MBC
SID:0001 VPID:100-dec
CW: BE BA 11 89 05 18 BC D9
11.05.2018
--------------------------

Asiasat-5 (100.5E)
3792 H 9600
SID:0001 -HD
VIVO-IPL-2018
T20 CRICKET League
LIVE-FEED
BISS: BDF2-5302-7290-1A1C
03.05.2018
--------------------------

APSTAR-7/76.5'E CBAND
TP.3793 H 4444
MPEG-4/HD
iD.$ CHANNEL,9-HD
CW: 16 42 98 F0 89 12 39 D4
29.04.2018
--------------------------

Intelsat 901 @ 18° West (C-Band)
Fréq: 3876 - L - 16190
MPEG 2 - 4:2:0 - SDTV
ID: KFS
CW: D9 C2 08 A3 76 BC E1 13
=====================
ID: KFS Stream
CW: D7 C8 02 A1 94 AE F5 37
=====================
ID: KFS Cameroom
CW: C5 B9 02 80 A3 AF E4 36
=====================
ID: KFS South Africa
CW: F7 E9 02 E2 81 CD A6 F4
=====================
ID: KFS Kenya
CW: F9 E8 02 E3 54 CA D7 F5
=====================
ID: KFS ZAMBIA
CW: A1 F2 08 9B 55 BD C8 DA
25.04.2018
--------------------------

BADR 26E 12559 H 2219
SVID 1 PMT 32 V 101
A 256 MP2 P 101
SBC TEST
00 B6 DD B0 D6 D3 FF E9
CW: CB CC BC 53 CB CC BC 53
24.04.2018
--------------------------

Eutelsat 16 E
12639 H 10830 3/5 in SD
MPEG-2 Resolution 720x576
RTSH started in
RTSH Satellite package
ID- ALB-007
SCAN TV
old CW: 11 11 11 33 11 11 11 33
17.04.2018
--------------------------

Yamal 402, 54.9°E
11265 V 30000 3/4
TAYNA
BISS key: 14C1BF945612AC14
SoftCam.Key
F 012Е002С 00 14C1BF945612AC14
F 012Е002С 01 14C1BF945612AC14
10.04.2018
--------------------------

3.1E 12686 V 4650 - 4:2:0
ID: Encoder1
MBC Pro Sports
CW: CD AB 34 AC CD 56 EE 11
06.04.2018
--------------------------

Amos 4°W
TEST on 11140 H 30000 3/4
DVB-S BISS
F 00080801 00 070418231304182F
F 00080801 01 070418231304182F
05.04.2018
--------------------------

Kwesé Sports
Belintersat 1 at 51.5°E
F 00011FFF 00 F8D108D117ABC88A
F 00031FFF 00 A3D2087D23EDF202
F 00041FFF 00 C5E208AF35ADF6D8
F 00051FFF 00 E4C208AE67FDB115
F 00061FFF 00 E145355B2F4C138E
04.04.2018
--------------------------

ST2 88E 3541 V 15000
1920*1080 16:9
Japanese Anime Channel
CW: 11 22 33 66 44 55 66 FF
31.03.2018
--------------------------

3.1E
– Name: Service-1 (Service Provider)
– Name: SYRIA TV (Service Provider)
– Freq: 11469,348
– Pol: Horizontal
– SR: 2999,708
– Mod: 8PSK
– FEC: 3/4
– Std: DVB-S2
CW: 11 11 11 33 11 11 12 34
28.03.2018
--------------------------

24.8° W 12160 H 30000
4.2.0 HD
ID: Programe National HD
CW: 11 00 00 00 00 00 00 00
28.03.2018
--------------------------

ABS-2/2A 74.9° East
11508 v 3100 MPEG2 - 4.2.0
iD: MIR Service ABS-2
PROVIDER iD: MIR Teleport
CW: 55 44 DD 76 44 41 D1 56
24.03.2018
--------------------------

Belintersat 1
(Belarus Sat 1) @ 51.5° East
Fréq: 3900 - L - 13630 (C- Band)
MPEG 2 - 4:2:0 - SDTV
ID: KFS SouthAfrica
Kwesé Sports
CW: F7 E9 02 E2 81 CD A6 F4
23.03.2018
--------------------------

Аmos 4°W
12411 Н 20833 BISS
Channel 8
F 000C1121 00 2222226622222266
F 000C1121 01 2222226622222266
Biss ident LEFT, again FTA
21.03.2018
--------------------------

Eutelsat 5 West A @ 5° West
Fréq: 4048 - R - 9875
MPEG 2 - 4:2:0 - SDTV
ID: 5W EBU Svc1
AFP Afrique
CW: EE 16 15 19 4A 9A 6F 53
18.03.2018
--------------------------

Amos 4°W
KIEV STB for eurovision time!
11175 Н 30000
F 00010021 00 0206979F9706029F
F 00010021 01 0206979F9706029F
08.03.2018
--------------------------

10964 V 14170 DVB-S2 8PSK 5/6
TRT WORLD
SID:0x296D PMT:0x0025
SPOR
SID:0x001C PMT:0x0C70
STD-A
SID:0x001B PMT:0x0C6F
MUZIK
SID:0x0019 PMT:0x0C6D
CW: 01 00 00 01 01 20 18 39
06.03.2018
--------------------------

ZBC TV@Intelsat 37
(IS-37) 18° West (C-Band)
Intelsat 37e
(IS-37e) @ 18° West (C-Band)
Fréq: 4016 - R - 4444
MPEG 2 - 4:2:0 - SDTV
ID:ZBC
CW: 00 10 23 33 41 05 55 9B
05.03.2018
--------------------------

Arabsat-5A (30.5E)
Fréq: 10806 - H - 7500
MPEG 4 - 4:2:0 - HDTV
Saudi Professional League
Al Ittihad V Al-Taawoun
OLD CW: 12 AB 34 F1 CD 56 EE 11
05.03.2018
--------------------------

Eutelsat 3C (3.1°E)
Fréq: 12692 - V - 7429
MPEG 4 - 4:2:0 - HDTV
Saudi Professional League
Al Ittihad V Al-Taawoun
OLD CW: 12 AB 34 F1 CD 56 EE 11
05.03.2018
--------------------------

40.5W 4054 L 7500 8PSK
PID:1022h
B8h-Crypt8:FC 6C EF 52 A2 2F 60 C6
[E] Count:10573
TV Brasil HD
CW: 30 11 20 61 17 30 11 58
05.03.2018
--------------------------

Eutelsat 3C (3.1°E)
Fréq: 12676 - V - 7429
MPEG 4 - 4:2:0 - HDTV
ID: AdtecHDTV1
Custodian of the Two
Holy Mosques Cup
Al-Fayha v Alahli
CW: 24 02 20 46 18 11 11 3A
24.02.2018
--------------------------

Intelsat 19 (166.0°E)
4013 H 7500 (MPEG42/$)
SID: 0101/0065
Fiji TV 01
LaLiga Santander:
Real Betis vs Real Madrid
CW: F1 71 15 77 19 20 16 4F
18.02.2018
--------------------------

Eutelsat 36B/36C ( 36° East)
Fréq: 11212 - H - 14400
MPEG 2 - 4:2:0 - DVB-S
ID: 1TV/2TV Georgia
CW: 00 20 05 [25] 00 19 56 [6F]
softcam.key
F 213901FE 00 002005250019566F
F 213901FE 01 002005250019566F
F 213A0262 00 002005250019566F
F 213A0262 01 002005250019566F
02.02.2018
--------------------------

Eutelsat 7A @ 7° East
11678 V 30000 4:2:0
MPEG 2 - SDTV
ID: IRIB TV3, VARZESH
Old CW: 11 11 11 33 11 11 11 33
01.02.2018
--------------------------

Eutelsat 5 West A @ 5° West
FREQ 3726 R 29950
MPEG 2 - 4:2:0 - SDTV
ID: Occa AFRICA 1&2
Crypt8:99 9B 14 7F EB 4A 34 E0
CW: 83 93 FF 15 AC 64 F3 03
31.01.2018
--------------------------

MBC Pro Sports
3.1E
12681 Vertical 4650
ID: TWP 3
----
3.1E
12687 Vertical 4650
ID: TWP 4
----
3.1E
12693 Vertical 4650
ID: TANDBERG
----
3.1E
12699 Vertical 4650
ID: TANDBERG
CW: 30 01 20 51 18 FF FF 16
30.01.2018
--------------------------

Intelsat 904 -60° East
Fréq: 11512 - V - 2590
MPEG 2 - 4:2:0 - SDTV
ID: Media TV (Palestine Today)
CW: 12 34 59 9F 87 61 23 0B
29.01.2018
--------------------------

113.0°E 3835 H 7000
Ochannel mpeg2 MPEG2/$
SID: 0003
Palapa D
Key1: 71 AE 43 62 8D 3C 44 0D
Key2: 9C 48 AD 91 48 7A C9 8B
28.01.2018


113.0°E 4131 H 12250
O CHANNEL MPEG4/$
SID: 0003
Palapa D
Key1: 71 AE 43 62 8D 3C 44 0D
Key2: 9C 48 AD 91 48 7A C9 8B
28.01.2018
--------------------------

Hispasat 30W-4/30W-5 @ 30° West
Fréq: 10728 - H - 27500
MPEG 2 - 4:2:0 - SDTV
ID: RTP 3
RRsat Promo
Crypt8:A8 4A AA A3 4E F2 01 05 (00h)
CW: 6F 5E 4D 1A 3C 2B 1A 81
27.01.2018
--------------------------

Eutelsat 5 West A @ 5° West
FREQ 3726 R 29950
MPEG 2 - 4:2:0 - SDTV
ID: Occa AFRICA 1
CW: 16 86 AE 4A FE 4F 34 81
27.01.2018
--------------------------

113.0°E 3835 H 7000 (MPEG2/$)
Ochannel mpeg2
SID: 0003
Palapa D
Key01: 39 DA C4 D7 2A 34 7B D9
Key02: 74 C5 DE 15 93 EC 6A 22
23.01.2018


113.0°E 4131 H 12250 (MPEG4/$)
O CHANNEL
SID: 0003
Palapa D
Key01: 39 DA C4 D7 2A 34 7B D9
Key02: 74 C5 DE 15 93 EC 6A 22
23.01.2018
--------------------------

Eutelsat 5 West A @ 5° West
FREQ 3726 R 29950
MPEG 2 – 4:2:0 – SDTV
ID: Occa AFRICA 1&2
CW: 99 64 EF EC AE 53 55 56
23.01.2018
--------------------------

Eutelsat 3.1E
12679 V 7428
ID: Ux8 1
MBC Pro Sports
CW: AB 21 01 CD 20 18 CD 05
21.01.2018
--------------------------

Badr26°E
12207 | V | 27500
beOut Q Sports
Biss: 1A DC 99 DB 8D 65 31 99
20.01.2018
--------------------------

Yahsat 1A 11785 H 27500
VARZISH HD
BISS: 12340000ABCD0000
20.01.2018
--------------------------

Thaicom 5 (78.5°E)
3625 V 30000 (MPEG2/$)
SID: 2116/0844
SpringNewsTV
CW: A2 8F 35 66 F9 10 AD B6
18.01.2018


NSS-806 (47.5 W)
3935 L 10000 2/3
DVB-S2/8PSK
4KUniverse
CW : BA 01 03 BE EF 19 60 68
18.01.2018
--------------------------

Thaicom 5@78'5E Ku-band
Freq:12438 H 30000
True4u
Biss: B1 81 2A 5C 91 76 02 09
15.01.2018
--------------------------

4W 11140 H 30000
Mpeg4
X-SPORT
Biss: 11 22 33 66 33 22 11 66
14.01.2018
--------------------------

Eutelsat 3B - Rascom QAF 1R 3.1E
12694 V 7427 - MPEG 4 - 4:2:0
ID: Ux8 1
MBC Pro Sports
CW: AB EC 21 B8 2D 82 BC 6B
14.01.2018
--------------------------

3.1E 12676 Vertical 7429
ID: TWP3
MBC Pro Sports
CW: AB EC 21 B8 2D 82 BC 6B
14.01.2018
--------------------------

Eutelsat 3B - Rascom QAF 1R 3.1E
12685 - Vertical - 7427
MPEG 4 - 4:2:0
ID: Service-1
MBC Pro Sports
CW: AB EC 21 B8 2D 82 BC 6B
14.01.2018
--------------------------

Eutelsat 3B - Rascom QAF 1R 3.1E
12682 - Vertical - 5571
MPEG 4 - 4:2:0
ID: Ux8 1
MBC Pro Sports
CW: 13 01 20 34 18 AB CD 90
13.01.2018


Eutelsat 3B - Rascom QAF 1R 3.1E
12675 - Vertical - 5571
MPEG 4 - 4:2:0
ID: Service-1
MBC Pro Sports
CW: 13 01 20 34 18 AB CD 90
13.01.2018


Eutelsat 3B - Rascom QAF 1R 3.1E
12697 - Vertical - 5571
MPEG 4 - 4:2:0
ID: TWP 3
MBC Pro Sports
CW: 13 01 20 34 18 AB CD 90
13.01.2018
--------------------------

Eutelsat 3'1E
12690 V 5572 HD
ID : TANDBERG
MBC Pro Sports
CW : 13 01 20 34 18 AB CD 90
13.01.2018
--------------------------

Türksat 42°E
12034 V 27500
MPEG 2 – 4:2:0 – SDTV
ID: NONAME
Dream Turk
CW: 0D 21 24 52 13 61 60 D4
12.01.2018
--------------------------

Eutelsat 3C (3.1°E)
Fréq: 12679 - V - 7429
MPEG 4 - 4:2:0 - HDTV
ID: TANDBERG
MBC Pro Sports
CW: B5 5A 20 2F 17 BC DE B1
12.01.2018
--------------------------

Nile sat 7°W
Fréq: 10776 - H - 27500
MPEG 4 - 4:2:0 - HDTV
ID: FEED HD
ON Sport FEED
CW: AF FA 20 C9 18 EB CB CE
11.01.2018
--------------------------

Eutelsat 10E
11113 V 2500 DVB-S2 8PSK
MPEG 4 – 4:2:0 – HDTV
ID: BBC1
Comment: ARAB News
CW: 20 18 20 58 17 20 16 4D
11.01.2018
--------------------------

3.1E
12685 V 7429
ID: TANDBERG
12694 V 7429
ID: Service-1
Saudi Professional League:
AL FAIHA - AL NASR RIYADH
CW: 12 AB 34 F1 CD 56 EF 12
11.01.2018
--------------------------

EUTELSAT 7E
12555 V 4035 HDTV
FOX SPORT EUROPE
CW: A2 57 13 0C BD 86 51 94
11.01.2018
--------------------------

3.1E
12676 V 7429,118
ID: TWP 3
12694 V 7429,125
ID: Service-1
Saudi Professional League:
Al Fateh SC - Ohud Medina
CW: 12 AB 34 F1 CD 56 EF 12
11.01.2018
--------------------------

Astra 4A (4.9°E)
12399 V 27500
DVB-S - MPEG-2 - 3/4
SID: 1CDE - Vpid: 1CDF
INTER +
Biss key: 12 34 AC F2 12 34 AC F2
10.01.2018
--------------------------

3.1 E
Saudi King's Cup
12675 V 4650
ID: TWP 3
Al Fateh vs Al Hazm
----
12687 V 4650
ID: Ux8 1
Al-Taawoun vs Damac
-----
12681 V 4650
ID: TANDBERG
Al mojzel vs Al-Batin
-----
12693 V 4650
ID: TANDBERG
Al Nasr - Al Zlfe
CW: AB EC 21 B8 2D 82 BC 6B
05.01.2018
--------------------------

X-SPORT (4W) 11140 H 30000
Biss: 11 22 33 66 33 22 11 66
02.01.2018
--------------------------

Tx6 RTR MSC-076 (Rossia1 + 7)
Yamal 401, 90°E
10960 V 2330 Rossia1 + 7 Biss
CW: 33 00 00 33 00 44 33 77
F 00010065 00 3300003300443377
F 00010065 01 3300003300443377
29.12.2017
--------------------------

ERA 4°W
11140 H 30000 3/4 DVB-S
F 00010101 00 1122336633221166
F 00010101 01 1122336633221166
28.12.2017
--------------------------

MBC Pro Sports
3.1 E
12682 V 5573
ID: TWP 3
12675 V 5573
ID: Ux8 1
12697 V 5572-HD
ID : Service-1
CW: AB EC 21 B8 2D 82 BC 6B
28.12.2017
--------------------------

68.5E
11098 H 2499
ID: DUBL+1H (Broadcasting Rossiya 1 +1)
CW: 99 00 00 99 00 11 99 AA
-----
68.5E
11101 H 2499
ID: DUBL+3h (Broadcasting Rossiya 1 +3)
CW: 77 00 00 77 00 22 77 99
-----
68.5E 11104 H 2455
DUBL+5H (h264)
CW: 55 00 00 55 00 33 55 88
26.12.2017
--------------------------

3.1°E 12695 V 7429
ID:Service-1
MBC Pro Sports
CW: 12 AB 34 F1 CD 56 EF 12
24.12.2017
--------------------------

3.1°E 12676 V 7429
ID: TANDBERG
12685 V 7429
ID: Ux8
MBC Pro Sports
CW: 12 AB 34 F1 CD 56 EF 12
24.12.2017
--------------------------

Telstar 12 15.0W
12609 - Horizontal - 7550
MPEG 2 - 4:2:0
ID: Espn 901 Caribbean
CW: 17 47 52 B0 98 32 AC 76
22.12.2017


Telstar 12 15.0W
12609 - Horizontal - 7550
MPEG 2 - 4:2:0
ID: Espn 902 Syndication
CW: 61 23 55 D9 74 90 DE E2
22.12.2017
--------------------------

MBC Pro Sports
3.1E
ID: Ux8 1
12678 V 5573
H.264-4:2:0
==
3.1E
ID: Service-1
12690 V 5573
H.264-4:2:0
CW: AB EC 21 B8 2D 82 BC 6B
22.12.2017
--------------------------

Horizons/Intelsat 85.2°E
Channel Test-921
11960 H 28000 2/3
DVB-S2/8PSK BISS
One week brodcast channel
MTV Hits today change to Nickelodeon.
-----
For SoftCam.Key
F 03990781 00
1A2B3C81C3B2A116 -Test-921 (85.2°Е)
----
F 03990781 01
1A2B3C81C3B2A116 -Test-921 (85.2°Е)
21.12.2017
--------------------------

MBC Pro Sports
Eutelsat 3.1E
12676 V 5572
ID: TWP 2
12690 V 5572
ID: Service-1
MPEG 4 - 4:2:0
CW: AB EC 21 B8 2D 82 BC 6B
15.12.2017
--------------------------

Kwesé Sports
Belintersat 1
(Belarus Sat 1) @ 51.5° East
Fréq: 3900 - L - 13630 (C- Band)
MPEG 2 - 4:2:0 - SDTV
ID: KFS_SouthAfrica
Crypt8:FE 4D F7 E0 C0 94 C3 F0
CW: E4 C2 08 AE 67 FD B1 15
14.12.2017
--------------------------

MBC Pro Sports
Eutelsat 3'1east
12676 V 5572
ID: TWP 3
---
12682 V 5572
ID: Ux8 1
---
12690 V 5572
ID: Service 1
---
12697 V 5500
ID : AdtecHDTV1
---
CW: AB EC 21 B8 2D 82 BC 6B
14.12.2017
--------------------------

26°E beOut Q Sports
12207 V 27500
11919 H 27500
6954-audio 5790-vid_pid Q1
3791-audio 5125-vid_pid Q2
2014-audio 6705-vid_pid Q3
6618-audio 2802-vid_pid Q4
3934-audio 2312-vid_pid Q5
5357-audio 2789-vid_pid Q6
7053-audio 5457-vid_pid Q7
5602-audio 2421-vid_pid Q8
4165-audio 5588-vid_pid Q9
7901-audio 4801-vid_pid Q10
CW: 72 79 CA 2B 33 B2 DD 07
14.12.2017
--------------------------

Express-AM6 @ 53° East
12535 H 3333
MPEG 2 – 4:2:0 – SDTV
ID: HD_BH (MTV Lebanon)
Crypt8: DE FE 98 54 DF 07 69 C9 (00h)
CW: 00 11 00 11 10 00 01 11
09.12.2017
--------------------------

Yahsat-1A @ 52.5° East
Fréq: 12015 - H - 27500
MPEG 2 - 4:2:0 - SDTV
ID: Arezo TV SID: 0656
Back to
CW: A9 F8 E7 88 B1 C2 D3 46
Random between
CW: AB AB AB 01 12 34 56 9C
and
CW: A9 F8 E7 88 B1 C2 D3 46
05.12.2017
--------------------------

Astra 4A, 4.8°E
12265 H 30000
sid: 1E25
Film UA Drama
CW: 38 04 45 81 36 94 01 CB
30.11.2017


Astra 4A, 4.8°E
12265 H 30000
sid: 1E25
Dacha
CW: AA BB CC 00 СС ВВ АА 00
30.11.2017


Astra 4A, 4.8°E
12265 H 30000
sid: 1E25
EPOQUE
CW: A1 B2 C3 00 C3 B2 A1 00
30.11.2017


Astra 4A, 4.8°E
12265 H 30000
sid: 1E1E
Channel: FilmUAction
CW: 76 49 24 E3 51 03 82 D6
30.11.2017


Astra 4A, 4.8°E
12265 H 30000
sid: 1E1E
BOLT
CW: 12 34 56 9C 78 9C 33 CE
30.11.2017


Astra 4A, 4.8°E
12265 H 30000
sid: 1E1E
XSport
CW: 11 22 33 66 33 22 11 66
30.11.2017
--------------------------

Eutelsat 10A (10.0°E)
11074 H 5333 SD
ID : Digital 1
JEEM HD
CW: 24 C3 49 30 74 54 4B 13
28.11.2017


Sat-telecom on 4.9 East
12265 H 30000 3/4
(DVB-S/MPEG-4)
sid: 1E1E
Channel: FilmUAction
CW: 76 49 24 E3 51 03 82 D6
28.11.2017
--------------------------

Channel: ESPN Caribbean 901 (15W)
Telstar 12 @ 15°W - 12609 H 7552
ESPN Syndication (Syndication 902)
CW: 47 54 75 10 32 17 BA 03
24.11.2017


Channel: ESPN Caribbean 901 (15W)
Telstar 12 @ 15°W - 12609 H 7552
ID:ESPN Caribbean (Caribbean 901)
CW: 12 03 94 A9 26 53 CB 44
24.11.2017
--------------------------

39 East Hellas Sat 3
12224 H 13382 dvb-s2
ERT 1, ERT 2, ERT HD (biss), ERT 3,
Vouli (fta) + 6 radio channels
CW: A1 B2 C3 16 D4 E5 F8 B1
22.11.2017


39 East Hellas Sat 3
12242 H 13382 dvb-s2
ERT 1, ERT 2, ERT HD (biss), ERT 3,
Vouli (fta) + 6 radio channels
CW: A1 B2 C3 16 D4 E5 F8 B1
22.11.2017
--------------------------

Eutelsat 16A @ 16° East
11303 H 30000 2/3
DVB-S2/8PSK MPEG-4
EFB 1
CW: E8 76 F0 4E 8B A5 11 41
19.11.2017

Eutelsat 9A 9.0°E
11919 V 27500 3/4
DVB-S/MPEG-4
EFB 1
CW: E8 76 F0 4E 8B A5 11 41
19.11.2017
--------------------------

Amos 3/7;4W
11140 H 30000 Fec:3/4
DVB-S/QPSK [MPEG-2]
Test
CW: 11 11 11 33 22 22 22 66
18.11.2017
--------------------------

ABS-2/2A 74.9° East
11508 V 3100 MPEG2
iD: MIR Service ABS-2
PROVIDER iD: MIR Teleport
CW: BB 33 44 32 6F AE D9 F6
17.11.2017
--------------------------

Intelsat 20 & Ku band (IS-20)
@ 68.5° East
Fréq: 12633 – V – 16166
MPEG 4 – 4:2:0
ID: Kwese Free Sport
CW: AA BB CC 31 11 22 33 66
13.11.2017
--------------------------

Apstar 7 at 76.5° East
TP. 4070 H 4000
ID. Massranga TV (Bangladesh)
Massranga TV
CW : F1 ED AE 8C BC CF D5 16
08.11.2017
--------------------------

3.1E 11079 H 7427
MPEG 4 - 4:2:0
ID: TWP 2
MBC Pro Sports
CW: AB EC 21 B8 2D 82 BC 6B
04.11.2017
--------------------------

3.1E 11089 H 7427
MPEG 4 - 4:2:0
ID: Service-1
MBC Pro Sports
CW: AB EC 21 B8 2D 82 BC 6B
04.11.2017
--------------------------

3.1E 11097 H 5571
MPEG 4 - 4:2:0
ID:Service-1
MBC Pro Sports
Saudi Professional League
CW: 12 AB 34 F1 CD 56 EF 12
01.11.2017
--------------------------

Eutelsat 3C (3.1°E)
11096 H 7430 - FEC: NC
Catégorie: Sport - Football
Transmis en: MPEG-4 crypté
Infos: (Service 1)
MBC Pro Sports
CW: AB EC 21 B8 2D 82 BC 6B
31.10.2017
--------------------------

Eutelsat 9B (9°E)
11881 V 27500 DVBS2 8PSK
H265 4:2:0 AAC
Package: encoder
EUROBET 11
EUROBET 12
EUROBET 13
EUROBET 14
CW: E8 76 F0 4E 8B A5 11 41
-------
Softcam
F 0DB707DB 00 E876F04E8BA51141
EUROBET 11 (9.0°E)
F 0DB707DB 01 E876F04E8BA51141
EUROBET 11 (9.0°E)
F 0DB807DC 00 E876F04E8BA51141
EUROBET 12 (9.0°E)
F 0DB807DC 01 E876F04E8BA51141
EUROBET 12 (9.0°E)
F 0DB907DD 00 E876F04E8BA51141
EUROBET 13 (9.0°E)
F 0DB907DD 01 E876F04E8BA51141
EUROBET 13 (9.0°E)
F 0DBA07DE 00 E876F04E8BA51141
EUROBET 14 (9.0°E)
F 0DBA07DE 01 E876F04E8BA51141
EUROBET 14 (9.0°E)
31.10.2017
--------------------------

Yahsat-1A @ 52.5° East
Fréq: 12015 – H – 27500
MPEG 2 – 4:2:0 – SDTV
ID: Arezo TV SID: 0656
CW: A9 F8 E7 88 B1 C2 D3 46
28.10.2017
--------------------------

Belintersat 1 (Belarus Sat 1) @ 51.5° East
Fréq: 3900 – L – 13630 (C- Band)
MPEG 2 – 4:2:0 – SDTV
ID: KFSNIGERIA
CW: C4 F2 08 BE 57 AB D1 D3
27.10.2017
--------------------------

Channel: ESPN Caribbean 901 (15W)
Telstar 12 @ 15°W - 12609 H 7552
sid+ecm: : 0385 1FFF
key: 29 4D EC 62 54 CD C9 EA
27.10.2017
--------------------------

Eutelsat 3C (3.1°E)
11080 H 7428 HD
ID : Service-1
MBC Pro Sports
CW: AB EC 21 B8 2D 82 BC 6B
23.10.2017
--------------------------

Yahsat-1A @ 52.5° East
Fréq: 12015 H 27500 3/4
MPEG 2 - 4:2:0 - SDTV
SID:0659
Tamadon
CW: AB AB AB 01 12 34 56 9C
22.10.2017
--------------------------

Yahsat-1A @ 52.5° East
Fréq: 12015 H 27500
MPEG 2 - 4:2:0 - SDTV
ID: LEMAR-TV HD
F 0642025A 00 312DBA18741F55EB
F 0642025A 01 312DBA18741F55EB
21.10.2017
--------------------------

3.1E 11077 H 5572
Name: TWP 3
MBC Pro Sports
CW: BB CD 13 9B 10 20 17 47
20.10.2017


3.1E 11093 H 5572
Name: Service-1
MBC Pro Sports
CW: BB CD 13 9B 10 20 17 47
20.10.2017
--------------------------

Yahsat-1A @ 52.5° East
Fréq: 12015 - H - 27500
MPEG 2 - 4:2:0 - SDTV
SID:0659
ID: Rah-e-Farda TV
CW: AB AB AB 01 AB AB AB 01
18.10.2017
--------------------------

Belintersat 1 (Belarus Sat 1) @ 51.5° East
Fréq: 3900 – L – 13630 (C- Band)
MPEG 2 – 4:2:0 – SDTV
ID: KFSKENYA
CW: F9 E8 02 E3 54 CA D7 F5
17.10.2017
--------------------------

Amos 4°W
12348 H 30000 3/4 DVB-S2
Ukrkosmos Package - Channel Pulsar
F 000F1151 00 1414143C1414143C
F 000F1151 01 1414143C1414143C
16.10.2017
--------------------------

IMEDI
Eutelsat 36A-36B 36.0E
11230 Horizontal 14996 8PSK 3/5 DVB-S2
– Name: IMEDI (STEREO+)
– VID PID: 49
– AUD PID: 51 geo
– PCR PID: 50
– SID PID: 1
– PMT PID: 48
– TID PID: 30100
– CAS: [BISS] European Broadcasting Union
CW : 11 11 11 33 11 11 11 33
04.10.2017


GDS
Eutelsat 36A-36B 36.0E
– Name: GDS (STEREO+)
– VID PID: 65
– AUD PID: 67 geo
– PCR PID: 66
– SID PID: 2
– PMT PID: 64
– TID PID: 30100
– CAS: [BISS] European Broadcasting Union
CW: 22 22 22 66 22 22 22 66
04.10.2017
--------------------------

ABS 2 (75E)
11508 V 3100
MIR Service ABS-2
EC 27 94 22 02 D3 0A FA
CW: 1D 30 C1 0E 23 5A 29 A6
03.10.2017
--------------------------

DURONTO TV (Bangladesh)
Apstar 7 76.5E
4064 H 3999
4:2:0
CW: BF 93 62 B4 AF FE 54 01
01.10.2017
--------------------------

MBC Pro Sports
Eutelsat 3'1 E
11080 H 7427 HD 4:2:0
TWP 3
11089 H 7427 HD 4:2:0
TWP 2
11098 H 7427 HD 4:2:0
Service-1
CW: 12 AB 34 F1 CD 56 EF 12
30.09.2017
--------------------------

Channel: ESPN Syndication 902 (15W)
Telstar 12 @ 15°W - 12609 H 7551
sid+ecm: : 0386 1FFF
key: 14 84 1C B4 83 F0 3C AF
29.08.2017
--------------------------

3.1E 11092 H 5572 HD - 4:2:0
ID: TWP 4
MBC PRO SPORTS
CW: FE AB 22 CB 09 17 BC DC
22.09.2017
--------------------------

Amos 4° West
12348 H DVB-S2/8PSK 30000 3/4
RAI - TV7+ - Pravda TUT Lviv -
AVERS - MostVideo
Channel 12 Kanal HD
For SoftCam.Key
F 00011011 00 999999CB999999CB
F 00011011 01 999999CB999999CB
19.09.2017
--------------------------

3.1E 11079 H 5571 HD - 4:2:0
ID: TWP 3
MBC PRO SPORTS
CW: 12 AB 34 F1 CD 56 EF 12
15.09.2017


3.1E 11086 H 5571 HD - 4:2:0
ID: TWP 2
MBC PRO SPORTS
CW: 12 AB 34 F1 CD 56 EF 12
15.09.2017
--------------------------

Amos 3/7 @ 4° West
12348 H DVB-S2/8PSK 30000 3/4
AVERS
CW: 66 66 66 32 66 66 66 32
MostVideo
cw: 55 55 55 FF 55 55 55 FF
RAI
CW: 33 33 33 99 33 33 33 99
Pravda TUT Lviv
CW: 77 77 77 65 77 77 77 65
TV7+
CW: 44 44 44 CC 44 44 44 CC
12.09.2017
--------------------------

Zadruga (Pink)
3.1°E 12736 H 2929 3/4 QPSK
ID: Zadruga (Pink)
CW: 20 17 09 40 06 AB CD 7E
06.09.2017
--------------------------

TV varzish
Yahsat52.5°E-11785 H 27500
NSS 57°E -11565 H 10740
Biss: 12 34 00 46 AB CD 00 78
15.08.2017
--------------------------

MBC MASR & MBC MASR 2 (26°E)
BADR-7 26 E
11270 V 27500 5/6
MPEG-2 720x576
Frame rate 25000 Aspect 4:3
MBC Test1 - SID 0039 TSID 1BC0 ONID 02BE
MBC Test2 - SID 003A TSID 1BC0 ONID 02BE
MBC TEST 3 - SID 003B TSID 1BC0 ONID 02BE
old CW: 12 AB 34 F1 CD 56 EF 12
14.08.2017
--------------------------

Badr 26°E 12265 H 30000
MPEG 4 - Sid: 01a9
ID:TV3 HD
IRIB TV3 HD
old CW: 11 11 11 33 11 11 11 33
13.08.2017
--------------------------

Eutelsat 3C (3.1°E)
Fréq: 11077 - H - 4650
MPEG 4 - 4:2:0 - HDTV
ID: TWP 1
Jameel Saudi
Professional League 2017
Qadisiyah vs AlRaed
CW: AB EC 21 B8 2D 82 BC 6B
11.08.2017
--------------------------

Channel: TV1000 Premium HD (4.8E)
Frequence: 12092:30000:V 4.8E
sid+ecm: : 1068 106E
key: 0000000000000000
10.07.2017

Channel: TV1000 Premium (4.8E)
Frequence: 12092:30000:V 4.8E
sid+ecm: : 1004 100A
key: 910528BE60FE83E1
10.07.2017

Channel: Viasat Sport HD (4.8E)
Frequence: 12092:30000:V 4.8E
sid+ecm: : 1086 108C
key: 8408BE4AD50418F1
10.07.2017

Channel: TV1000 Comedy HD (4.8E)
Frequence: 12092:30000:V 4.8E
sid+ecm: : 107C 1082
key: 291D94DAF3728AEF
10.07.2017

Channel: TV1000 Megahit HD (4.8E)
Frequence: 12092:30000:V 4.8E
sid+ecm: : 1072 1078
key: 0000000000000000
10.07.2017

Channel: Viasat Nature/History HD (4.8E)
Frequence: 12092:30000:V 4.8E
sid+ecm: : 0BD6 0BDC
key: 8E9FC3F0E8FE664C
10.07.2017

Channel: Kanal D (16E)
Frequence: 12564:03617:V 16E
sid+ecm: : 0001 1FFF
key: C48DAF008FDA9700
30.06.2017

Channel: SIC Internacional (16.0°E)
Frequence: 12569:03703:H 16.0°E
sid+ecm: : 0001 1FFF
key: 124578CF875421FC
30.06.2017

Channel: Dunya TV International (38°E)
Frequence: 4133:2220:V 38°E
sid+ecm: : 0001 1FFF
key: F8B2FEA831DE6978
30.06.2017

Channel: Fox Sport Europe HD
Frequence: 12566:04035:V 7E
sid+ecm: : 0001 1FFF
key: 3829B213A87C8BAF
30.06.2017
--------------------------

Channel: Antena International (16E)
Frequence: 11131:16593:V 16E
sid+ecm: : 0006 0094
key: E72B0719840E7E10
22.05.2017

Channel: ZU TV (16E)
Frequence: 11131:16593:V 16E
sid+ecm: : 0005 0093
key: 312981DBA80EB56B
22.05.2017

Channel: Happy Channel (16E)
Frequence: 11131:16593:V 16E
sid+ecm: : 0004 0092
key: 1B07B1D389070797
22.05.2017

Channel: Antena3 (16E)
Frequence: 11131:16593:V 16E
sid+ecm: : 0003 0091
key: A3466E57E10F4B3B
22.05.2017

Channel: Antena Stars (16E)
Frequence: 11131:16593:V 16E
sid+ecm: : 0002 0090
key: 4DA39B8B705A7C46
22.05.2017

Channel: Antena1 (16E)
Frequence: 11131:16593:V 16E
sid+ecm: : 0001 008F
key: AAAD7DD4E9C9D688
22.05.2017

Channel: TVR HD (16E)
Frequence: 11512:29950:V 16E
sid+ecm: : 000F 0B02
key: 8A1F68118C8AF40A
22.05.2017

Channel: TVR (16E)
Frequence: 11512:29950:V 16E
sid+ecm: : 0004 0022
key: A51F8A4E02A85E08
22.05.2017

Channel: TVR 2 (16E)
Frequence: 11512:29950:V 16E
sid+ecm: : 0002 0B02
key: 8A1F68118C8AF40A
22.05.2017

Channel: TVR 1 (16E)
Frequence: 11512:29950:V 16E
sid+ecm: : 0001 0B02
key: 8A1F68118C8AF40A
22.05.2017

Channel: NASCAR Feed 10E
Frequence: 10961:7200:V 10E
sid+ecm: : 0001 1FFF
key: BE18754B2567139F
14.05.2017

Channel: Tandberg Services
Frequence: 12711:05064:H 10°E
sid+ecm: : 000E 1FFF
key: AABB127744AACBB9
11.05.2017

Channel: ENCODER-6
Frequence: 12734:03000:H 26E
sid+ecm: : 0001 012C
key: 1110002100000000
11.05.2017

Channel: Ek Ehsas
Frequence: 11346:27500:H 10E
sid+ecm: : 089F 0817
key: 1234569C654321C9
11.05.2017

Channel: DD Saptagiri
Frequence: 3920:5530:L 30.5°E
sid+ecm: : 0028 1FFF
key: ABCDEF00FEDCBA00
11.05.2017

Channel: CBC Sport HD (Azerbaijan)

46E - ONLY live match
Frequence: 11042:10000:H 46E
sid+ecm: : 0001 1FFF
key: 1028ACE4EB4473A2
11.05.2017

Channel: 1+1
Frequence: 12411:20800:H 4W
sid+ecm: : 000B 1FFF
key: 1111113311111133
28.04.2017

Channel: BOLT (4.8E)
Frequence: 12265:30000:H 4.8E
sid+ecm: : 1E26 1FFF
key: 1234569C789C33CE
12.04.2017

Channel: HOME+7R
Frequence: 12640:22000:V 75E
sid+ecm: : 012C 1FFF
key: D12345396789AB9B
08.04.2017

Channel: UKRAINA-SD
Frequence: 12073:27500:H 4.8E
sid+ecm: : 19AF 1FFF
key: A5EB22B2576F5016
25.03.2017

Channel: 34 Telekanal
Frequence: 12130:27500:V 4.8E
sid+ecm: : 1A0E 1FFF
key: A5EB22B2576F753B
25.03.2017

Channel: UKRAINA-SD
Frequence: 12130:27500:V 4.8E
sid+ecm: : 19D2 1FFF
key: A5EB22B2576F5016
25.03.2017

Channel: NLO TV
Frequence: 12130:27500:V 4.8E
sid+ecm: : 1A18 1FFF
key: A5EB22B2576F25EB
25.03.2017

Channel: XSPORT
Frequence: 12130:27500:V 4.8E
sid+ecm: : 1A13 1FFF
key: 1122336633221166
25.03.2017

Channel: INTER+
Frequence: 12284:27500:V 4.8°E
sid+ecm: : 1B4E 1FFF
key: 1234ACF21234ACF2
25.03.2017

Channel: Ictimai TV Azerbaycan
Frequence: 11169:20400:H 46.0E
sid+ecm: : 0003 1FFF
key: 1212121212121212
25.03.2017

Channel: ALPHA SAT 21.6E
Frequence: 11355:02726:H 21.6E
sid+ecm: : 0001 1FFF
key: 9876546232123478
08.03.2017

Channel: PTV K FEED
Frequence: 04054:07000:V 38°E
sid+ecm: : 0003 0500
key: 513213CC9ADDECCC
25.02.2017

Channel: endebar_biss42E
Frequence: 11174:02220:H 42E
sid+ecm: : 0001 1FFF
key: AABB127734CCDDDD
11.02.2017

Channel: TVI INTERNACIONAL -USA BEAM
Frequence: 11972:27500:H 30°W
sid+ecm: : 0500 1FFF
key: 12481670326412A8
11.02.2017

Channel: Idman Azerbaijan (46°E)
Frequence: 11169:20400:H 46°E
sid+ecm: : 000B 17CA
key: 345345CC345345CC
11.02.2017

Channel: Digea Greece - Star
Frequence: 12720:13960:H 3°E
sid+ecm: : 02BC 1FFF
key: 1111113311111133
29.10.2016

Channel: Digea Greece - Ant1 (3°E)
Frequence: 12702:13960:H 3°E
sid+ecm: : 012C 1FFF
key: 1111113311111133
29.10.2016

Channel: Digea Greece - Alpha (3°E)
Frequence: 12702:13960:H 3°E
sid+ecm: : 0064 1FFF
key: 1111113311111133
29.10.2016

Channel: IPM Group - WORLD MOVIE HD
Frequence: 11170:30000:V 95E
sid+ecm: : 0101 1FFF
key: 300459D8300459D8
04.05.2016

Channel: IPM Group - ASIA MOVIE HD
Frequence: 11170:30000:V 95°E
sid+ecm: : 0102 1FFF
key: 300459D8300459D8
04.05.2016

Channel: IPM Group - WORLD STORY HD
Frequence: 11170:30000:V 95°E
sid+ecm: : 0103 1FFF
key: 300459D8300459D8
04.05.2016

Channel: IPM Group - LIVE 1 HD
Frequence: 11170:30000:V 95°E
sid+ecm: : 0104 1FFF
key: 300459D8300459D8
04.05.2016

Channel: IPM Group - TRAVEL HD
Frequence: 11170:30000:V 95°E
sid+ecm: : 0105 1FFF
key: 300459D8300459D8
04.05.2016

Channel: IPM Group - VARITY ONE HD
Frequence: 11170:30000:V 95°E
sid+ecm: : 0106 1FFF
key: 300459D8300459D8
04.05.2016

Channel: IPM Group - ANIPLUS HD
Frequence: 11170:30000:V 95°E
sid+ecm: : 0107 1FFF
key: 300459D8300459D8
04.05.2016

Channel: IPM Group - MOTOR HD
Frequence: 11170:30000:V 95°E
sid+ecm: : 0108 1FFF
key: 300459D8300459D8
04.05.2016

Channel: IPM Group - FASHION HD
Frequence: 11170:30000:V 95°E
sid+ecm: : 0201 1FFF
key: 300459D8300459D8
04.05.2016

Channel: IPM Group - K-BOOM HD
Frequence: 11170:30000:V 95°E
sid+ecm: : 0202 1FFF
key: 300459D8300459D8
04.05.2016

Channel: IPM Group - LIVE 2 HD
Frequence: 11170:30000:V 95°E
sid+ecm: : 0203 1FFF
key: 300459D8300459D8
04.05.2016

Channel: CSN SPORTS- SRI-LANKA
Frequence: 4048:2448:V 76°5
sid+ecm: : 0001 1FFF
key: 258CD182EECA7830
19.12.2015

هل اعجبك الموضوع :

Comments

التنقل السريع